trung tâm kế toán hà nội


Đơn vị :………………

Mẫu số FB01-SN

(Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

            Quý…… năm ……

 

STT

Nội dung phân bổ

Số tiền phân bổ trong năm

Số tiền phân bổ kỳ này

Các đối tượng sử dụng khác

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Chi phí trả trước

-    Công cụ, dụng cụ

+

+

-    Sửa chữa tài sản cố định

+

+

Chi phí khấu hao tài sản cố định

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Người ghi sổ

(Ký)

 

Họ tên:......................

 

Phụ trách kế toán

(Ký)

 

Họ tên:......................

Ngày …tháng…… năm 200…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Họ tên:......................

Xem thêm: 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn