Biên bản điều chỉnh hóa đơn 

trung tâm kế toán hà nội


Tên Công ty …………………………               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: …………………………                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐT: ………….. Fax: ……………                                                                                ----------***---------

 

                                                                                                       Ngày ....... tháng ....... năm .......

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 

Căn cứ theo hợp đồng số ………………………… ký ngày............tháng...........năm ........... giữa hai bên:

 

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)

Tên: ...................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Đại diện: .......................................................................... Chức vụ:...................................

 

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên: ...................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Đại diện: .......................................................................... Chức vụ:...................................

 

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ……………….. do Công ty ………………………xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng …………….

Thành tiển: …………..

Cộng tiền hàng: ……….

Thuế suất GTGT: ……% Tiền thuế GTGT: ……….

Tổng cộng tiền thanh toán: ……….

Số tiền viết bằng chữ: …………………….

 

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã …………… ở mục ……….

 

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày ………..

 

                          Bên A                                                                                      Bên B

                 (Ký tên, đóng dấu)                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

 

Bài viết nên đọc:Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bạn có Thắc Mắc câu hỏi nào vui lòng để lại Comment phía dưới

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053