trung tâm kế toán hà nội


Tên Công ty …………………………               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: …………………………                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐT: ………….. Fax: ……………                                                                                ----------***---------

 

                                                                                                       Ngày ....... tháng ....... năm .......

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 

Căn cứ theo hợp đồng số ………………………… ký ngày............tháng...........năm ........... giữa hai bên:

 

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)

Tên: ...................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Đại diện: .......................................................................... Chức vụ:...................................

 

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên: ...................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Đại diện: .......................................................................... Chức vụ:...................................

 

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ……………….. do Công ty ………………………xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng …………….

Thành tiển: …………..

Cộng tiền hàng: ……….

Thuế suất GTGT: ……% Tiền thuế GTGT: ……….

Tổng cộng tiền thanh toán: ……….

Số tiền viết bằng chữ: …………………….

 

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã …………… ở mục ……….

 

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày ………..

 

                          Bên A                                                                                      Bên B

                 (Ký tên, đóng dấu)                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

 

Bài viết nên đọc:


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn