trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Cách hạch toán phải trả nội bộ, hướng dẫn hạch toán  tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị khác sử dụng TK 336 – TT 200

Nguyên tắc kế toán – Hạch toán nội bộ

a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đơn vị hạch toán phụ thuộc); Giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của cùng một doanh nghiệp với nhau.

Trong doanh nghiệp, việc phân loại các đơn vị cấp dưới trực thuộc cho mục đích kế toán được căn cứ vào bản chất của đơn vị (hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc, có tư cách pháp nhân hay không, có người đại diện trước pháp luật hay không) mà không phụ thuộc vào tên gọi của đơn vị đó (đơn vị thành viên, chi nhánh, xí nghiệp, tổ, đội...).

b) Không phản ánh vào tài khoản 336 các giao dịch thanh toán giữa công ty mẹ với các công ty con và giữa các công ty con với nhau (giữa các đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập).

c) Các khoản phải trả nội bộ phản ánh trên tài khoản 336 "Phải trả nội bộ" bao gồm khoản phải trả về vốn kinh doanh và các khoản đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp doanh nghiệp, phải trả đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; Các khoản doanh nghiệp phải cấp cho đơn vị hạch toán phụ thuộc. Các khoản phải trả, phải nộp có thể là quan hệ nhận tài sản, vốn, kinh phí, thanh toán vãng lai, chi hộ trả hộ, lãi vay, chênh lệch tỷ giá...;

d) Tùy theo việc phân cấp quản lý và đặc điểm hoạt động, doanh nghiệp quyết định đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn kinh doanh được doanh nghiệp cấp vào TK 3361 – Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc hoặc TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

đ) Tài khoản 336 "Phải trả nội bộ" được hạch toán chi tiết cho từng đơn vị có quan hệ thanh toán, trong đó được theo dõi theo từng khoản phải nộp, phải trả.

e) Cuối kỳ, kế toán tiến hành kiểm tra, đối chiếu tài khoản 136, tài khoản 336 giữa các đơn vị theo từng nội dung thanh toán nội bộ để lập biên bản thanh toán bù trừ theo từng đơn vị làm căn cứ hạch toán bù trừ trên 2 tài khoản này. Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.

Kết cấu và nội dung tài khoản 336

Bên Nợ:

- Số tiền đã trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc;

- Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc đã nộp doanh nghiệp;

- Số tiền đã trả các khoản mà các đơn vị nội bộ chi hộ, hoặc thu hộ đơn vị nội bộ;

- Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả của cùng một đơn vị có quan hệ thanh toán.

Bên Có:

- Số vốn kinh doanh của đơn vị hạch toán phụ thuộc được doanh nghiệp cấp

- Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp doanh nghiệp;

- Số tiền phải trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc;

- Số tiền phải trả cho các đơn vị khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vị khác chi hộ và các khoản thu hộ đơn vị khác.

Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả, phải nộp cho doanh nghiệp và các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.

Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ, có 4 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 3361 - Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh: Tài khoản này chỉ mở ở đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc để phản ánh số vốn kinh doanh được doanh nghiệp cấp trên giao.

Tài khoản này không phản ánh số vốn của các công ty con hoặc đơn vị có bản chất là công ty con (các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập) nhận góp từ công ty mẹ.

- Tài khoản 3362 - Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: Tài khoản này chỉ mở ở BQLDA trực thuộc doanh nghiệp là Chủ đầu tư, dùng để phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh phải trả doanh nghiệp.

- Tài khoản 3363 - Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá: Tài khoản này chỉ mở ở BQLDA trực thuộc doanh nghiệp là Chủ đầu tư, dùng để phản ánh khoản chi phí đi vay được vốn hóa phát sinh phải chuyển cho doanh nghiệp .

- Tài khoản 3368 - Phải trả nội bộ khác: Phản ánh tất cả các khoản phải trả khác giữa các đơn vị nội bộ trong cùng một doanh nghiệp.

Hướng dẫn hạch toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu - Phải trả nội bộ

Hạch toán phải trả nội bộ đối với các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị trực thuộc (hay đơn vị hạch toán phụ thuộc) là các chi nhánh, cửa hàng,… Khi phát sinh các khoản phải trả nội bộ, kế toán hạch toán cụ thể như sau:

 Nhận vốn cấp của Doanh nghiệp, đơn vị cấp trên.

Khi các đơn vị trực thuộc nhận được vốn được cấp từ Doanh nghiệp, đơn vị cấp trên, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, …: Trị giá các khoản được nhận

Có TK 3361: Trị giá các khoản được nhận.

 Trả các khoản đã được chi hộ, trả hộ hay nhận được hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ từ các đơn vị khác.

Kế toán hạch toán các khoản phải trả cho đơn vị khác khi được chi hộ, trả hộ hay nhận được hàng hóa, sản phẩm.

Nợ các TK 152, 153, 156, …: Trị giá nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, …

Nợ TK 331: Số tiền phải trả

Nợ các TK 641, 642: Trị giá các khoản chi phí

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 336: Trị giá các khoản phải trả.

 Thu tiền hay đi vay các đơn vị khác.

Khi đơn vị thu tiền hộ hoặc đi vay tiền các đơn vị khác trong doanh nghiệp, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112: Trị giá tiền đi vay hay thu hộ

Có TK 336: Trị giá tiền đi vay hay thu hộ.

 Trả các khoản phải nộp, phải trả, chi hộ, thu hộ cho Doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc khác.

Khi trả các khoản phải nộp, phải trả, chi hộ, thu hộ cho Doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc khác. Kế toán hạch toán:

Nợ TK 336: Trị giá tiền phải trả

Có các TK 111, 112, …: Trị giá tiền phải trả.

 Giảm vốn kinh doanh hoặc chuyển tài sản cho đơn vị khác trong Doanh nghiệp.

Khi có quyết định giảm vốn kinh doanh hoặc quyết định chuyển tài sản cho đơn vị trực thuộc khác trong Doanh nghiệp, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3361: Trị giá tiền phải trả

Nợ TK 214: Trị giá hao mòn khi chuyển tài sản cố định cho đơn vị khác

Có các TK 152, 153, 156, 211, …: Tổng giá trị hàng hóa, TSCĐ, …

 Giao dịch với các đơn vị nội bộ phát sinh phần chênh lệch giữa các khoản phải thu và phải trả.

Kế toán hạch toán phần bù trừ giữa các khoản phải thu và phải trả khi giao dịch với các đơn vị nội bộ:

Nợ TK 336: Phải trả nội bộ

Có TK 136: Phải thu nội bộ.

 Đơn vị trực thuộc không được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421).

Định kỳ, kết chuyển các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí trực tiếp qua TK 336 hoặc qua TK 911:

Hạch toán kết chuyển doanh thu, thu nhập:

Nợ các TK 511, 711: Trị giá các khoản doanh thu, thu nhập

Có TK 911: Kết quả kinh doanh (Đơn vị trực thuộc theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ)

Có TK 336: Phải trả nội bộ (Đơn vị trực thuộc không theo dõi kết quả kinh doanh).

– Đơn vị trực thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ.

Định kỳ, kết chuyển lãi lên đơn vị cấp trên, hạch toán:

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 336: Phải trả nội bộ.

Hạch toán kết chuyển các khoản chi phí:

Nợ TK 336: Phải trả nội bộ (Đơn vị trực thuộc không theo dõi kết quả kinh doanh)

Có TK 911: Kết quả kinh doanh (Đơn vị trực thuộc theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ).

Định kỳ, kết chuyển lỗ lên đơn vị cấp trên, hạch toán:

Nợ TK 336: Phải trả nội bộ

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh.

 Đơn vị trực thuộc được phân cấp hạch toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Định kỳ đơn vị hạch toán trực thuộc kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho đơn vị cấp trên, hạch toán:

– Hạch toán kết chuyển lãi:

Nợ TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 336: Phải trả nội bộ.

– Hạch toán kết chuyển lỗ:

Nợ TK 336: Phải trả nội bộ

Có TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hạch toán phải trả nội bộ đối với đơn vị cấp trên.

 Cấp sổ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho các đơn vị trực thuộc.

Đơn vị cấp trên cấp sổ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho các đơn vị trực thuộc, hạch toán:

Nợ TK 353: Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 336: Phải trả nội bộ.

 Các khoản phải trả cho các đơn vị trực thuộc.

Khi đơn vị cấp trên trả các khoản phải trả cho các đơn vị trực thuộc, hạch toán:

Nợ các TK 152, 153, 211: Trị giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, TSCĐ

Nợ TK 331: Trị giá phải trả cho người bán

Nợ TK 623, 627, 641, 642: Trị giá các khoản chi phí

Có TK 336: Trị giá phải trả nội bộ.

 Thanh toán các khoản phải trả cho các đơn vị trực thuộc.

Khi thanh toán các khoản phải trả cho các đơn vị trực thuộc, hạch toán:

Nợ TK 336: Trị giá phải trả nội bộ

Có các TK 111, 112, …: Trị giá phải trả nội bộ.

 Đơn vị cấp trên bù trừ các khoản phải thu, phải trả nội bộ.

Khi phải bù trừ các khoản phải thu, phải trả nội bộ, hạch toán:

Nợ TK 336: Phải trả nội bộ

Có TK 136: Phải thu nội bộ.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053