trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kế toán sử dụng TK 421 phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp

Tài khoản sử dụng.

Để Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT 133, kế toán sử dụng tài khoản 421.

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Là TK dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kết cấu và nội dung Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Bên Nợ:

- Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Trích lập các quỹ của doanh nghiệp;

- Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu;

- Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Bên Có:

- Số lợi nhuận thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;

- Số lỗ của cấp dưới được cấp trên cấp bù;

- Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.

Tài khoản 421 có thể có số dư Nợ hoặc số dư Có.

Số dư bên Nợ: Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.

Số dư bên Có: Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.

Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc các năm trước. Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện.

Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước”.

- Tài khoản 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay.

Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kế toán sử dụng TK 421

Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào cuối kỳ kế toán.

Vào cuối kỳ kế toán, kế toán tiến hành kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh.

Trường hợp kết chuyển lãi, hạch toán:

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 4212: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trường hợp kết chuyển LỖ, hạch toán:

Nợ TK 4212: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh.

Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trường hợp doanh nghiệp không trả là công ty cổ phần.

Khi DN không phải là công ty cổ phần khi quyết định bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), hạch toán:

Nợ TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 4118: Vốn khác.

Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu.

Khi có quyết định hoặc thông báo về trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu, hạch toán:

Nợ TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 3388: Phải trả, phải nộp khác (trường hợp chưa trả).

Khi trả tiền cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu, hạch toán:

Nợ TK 3388: Số tiền phải trả

Có các TK 111, 112,…: Số tiền phải trả.

Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đối với công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Khi Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu (phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), hạch toán:

Nợ TK 421: Giá phát hành cổ phiếu

Nợ TK 4112: Số chênh lệch giữa giá phát thấp hơn mệnh giá cổ phiếu (nếu có)

Có TK 4111: Mệnh giá cổ phiếu

Có TK 4112: Số chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá cổ phiếu (nếu có).

Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi tạm trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Khi DN tiến hành tạm trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), hạch toán:

Nợ TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 418: Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 3531: Quỹ khen thưởng

Có TK 3532: Quỹ phúc lợi

Có TK 3534: Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trường hợp xác định số còn được trích thêm cho các quỹ (phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp).

Khi báo cáo quyết toán năm được duyệt, kế toán tiến hành xác định số còn được trích thêm cho các quỹ (phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), hạch toán:

Nợ TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 418: Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 3531: Quỹ khen thưởng

Có TK 3532: Quỹ phúc lợi

Có TK 3534: Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.

Hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào đầu năm tài chính.

Đầu năm tài chính, kế toán tiến hành kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước. Hạch toán cụ thể như sau:

 Trường hợp kết chuyển lãi, hạch toán:

Nợ TK 4212: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

Có TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

 Trường hợp kết chuyển lỗ, hạch toán:

Nợ TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Có TK 4212: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053