trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hệ thống các văn bản mới nhất về thuế TNDN năm 2018 bao gồm đầy đủ các thông tư, nghị định, chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng trong năm 2018

Hệ thống các Thông tư về thuế TNDN năm 2018 như sau

 Tên văn bản

Ngày ban hành

Thông tư

Ghi chú

 78/2014/TT-BTC

18/06/2014

02/08/2014

 Hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế TNDN

 119/2014/TT-BTC

 25/08/2014

01/09/2014

 Sửa đổi, bổ sung TT 78/2014/TT-BTC: + Điểm b khoản 3 Điều 5

 + Khoản 1 Điều 6 

 + Điểm đ khoản 1 Điều 19

 141/2013/TT-BTC

 16/10/2013

30/11/2013

 Hướng dẫn thi hành NĐ 92/2013/NĐ-CP

 151/2014/TT-BTC

 10/10/2014

 15/11/2014

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung TT 78/2014/TT-BTC: + Sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 14, Điều 7

 +  Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Điều 8

 + Bổ sung điểm e và điểm g Khoản 5 Điều 18 

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20

 +  Bổ sung Khoản 8, Điều 23

 96/2015/TT-BTC

22/06/2015

06/08/2015

Hướng dẫn về thuế TNDN tại NĐ 12/201/NĐ-CP, bổ sung một số điều TT 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC

 130/2016/TT-BTC

 12/08/2016

01/07/2016

Bổ sung điểm a1 vào sau điểm a  Điều 18 TT 78/2014/TT-BTC

12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

 28/06/2016

01/09/2016

 Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Doanh nghiệp

25/2018/TT-BTC

16/03/2018

01/05/2018

Hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP

Hệ thống Các văn bản Luật thuế TNDN năm 2018 

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

 14/2008/QH12

03/06/2008

01/01/2009

Luật Thuế TNCN

32/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 14/2008/QH12: + Khoản 3 Điều 2

 + Khoản 2 Điều 3

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 4; bổ sung các khoản 8, 9, 10 và 11 vào Điều 4

 + Khoản 3 Điều 7

 +  Điều 9, Điều 10, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 18

 + Bổ sung khoản 3 vào Điều 15

 + Khoản 1 Điều 17

 71/2014/QH13

26/11/2014

 01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung 32/2013/QH13:

 + Sửa đổi khoản 2 Điều 3

 + Khoản 1 Điều 4

 +  Điểm a khoản 1 Điều 9 

 + Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9

 + Bổ sung điểm đ và điểm e vào khoản 1 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 13

 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 13 

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 (Luật 32/2013/QH13)


hệ thống văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp

Hệ thống Các Nghị định về thuế TNDN năm 2018

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

218/2013/NĐ-CP 

26/12/2013

 15/02/2014

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thuế TNDN số 14/2008/QH12

 92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

13/08/2013

Quy định chi tiết thi hành  điểm 2 Khoản 6, Điểm 2b Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNDN 32/2013/QH13

 91/2014/NĐ-CP

 01/10/2014

15/11/2014

 Sửa đổi, bổ sung NĐ 218/2013/NĐ-CP: +  Điểm m Khoản 2 Điều 3

 +  Khoản 3, khoản 9 Điều 4 

 + Điểm 1 khoản 1 Điều 9

 +  Điểm d Khoản 2 Điều 9

 + Bổ sung Khoản 3 Điều 16

 +  Khoản 5a Điều 19

 + Bổ sung Khoản 5b Điều 19

 + Sửa đổi các Điểm 2, 3, 4, 5, 32, 37 Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập DN tại Phụ lục ban hành kèm theo 

 12/2015/NĐ-CP

 12/02/2015

01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 218/2013/NĐ-CP, Điều 1 NĐ 91/2014/NĐ-CP

146/2017/NĐ-CP

15/12/2017

01/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 100/2016/NĐ-CP

 

 

Xem thêm bàiCách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053