trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng Dẫn Xử lý Hóa Đơn Viết Sai Mã Số Thuế quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về trường hợp viết sai hóa đơn 

Có 2 cách xử lý khi hóa đơn viết sai MST của người mua mà cả 2 bên đã kê khai thuế như sau:

Lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế.
Lập biên bản điều chỉnh sai sót và xuất hóa đơn điều chỉnh.
cách xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế
 
1/ Xử lý trường hợp 1 về hóa đơn viết sai mã số thuế: Lập hóa đơn mới thay thế khi hóa đơn viết sai MST
Để xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế, hai bên cùng lập Biên bản thu hồi hóa đơn viết sai. Trên biên bản ghi rõ số hóa đơn, ngày hóa đơn. Nội dung trên hóa đơn và nội dung viết sai, kỳ kê khai hóa đơn Biên bản thu hồi hóa đơn phải đơn phải được người có thẩm quyền của 2 bên ký xác nhận. Sau khi lập Biên bản thu hồi hóa đơn, bên Bán thu hồi hóa đơn viết sai và viết hóa đơn thay thế.
 
2/  Xử lý trường hợp 2 về hóa đơn viết sai mã số thuế: Lập hóa đơn điều chỉnh nhưng không thu hồi hóa đơn
Bên bán không thu hồi lại hóa đơn, chỉ xuất hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ: Điều chỉnh cho hóa đơn số… ngày…do ghi sai MST.
Cả hai bên cùng không kê khai điều chỉnh thuế (do đã kê khai trong tháng trước rồi), chỉ lưu giữ hóa đơn điều chỉnh  để giải trình khi cần thiết. Bên bán chỉ khai sử dụng hóa đơn trong kỳ (1 số).

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

CÔNG TY ………Số: …./BBĐCHĐ-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số …. ngày …. tháng…….năm………giữa ………..và ……………..về việc.

Hôm nay, ngày…….tháng….. năm…….tại văn phòng …. Chúng tôi gồm có

Bên A:

Địa chỉ:

Đại diện………………………… Chức vụ:……………………………………………………..

Điện thoại: ………………………Email: ………………………………………………………..

Bên B: ………………………………………….

Địa chỉ:

Đại diện………………………… Chức vụ:……………………………………………………..

Điện thoại: ………………………Email: ………………………………………………………..

Hai bên đã thống nhất thỏa thuận điều chỉnh hóa đơn GTGT ký hiệu:………, mẫu số:………, ngày ……. tháng …… năm ………. nội dung như sau:

– Ghi sai:

+ Nội dung:……………………………………………………

– Điều chỉnh ghi đúng:

+ Nội dung:……………………………………………………

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (bản), có giá trị pháp lý như nhau.

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                    (Ký, ghi rõ họ tên)

                              ĐẠI DIỆN BÊN B                              (Ký, ghi rõ họ tên)

Cách lập hóa đơn điều chỉnh khi sai mã số thuế

                    Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG                Ký hiệu: ………..

   Liên 3: Nội bộ                                Số:

                          Ngày     tháng    năm

Đơn vị bán hàng:……………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………….……………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………

Số tài khoản…………………………………………………

Họ tên người mua hàng:………………………………………………………………………

Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Hình thức thanh toán:…………………………………………………………..

Số tài  khoản………………………………………………………………………………………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh mã số thuế đã ghi là “………..” tại hoá đơn số ……… ký hiệu ……,ngày ………..thành “………”

           
           

Cộng  tiền hàng:                                                           
Thuế suất GTGT:               Tiền thuế GTGT:                                                                        

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                             
Số tiền viết bằng chữ: 

Người mua hàng                                                      Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)                                                   (Ký, đóng dấu

 

Căn cứ pháp lý quy định về Cách xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế
Căn cứ vào Khoản 2, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về trường hợp viết sai hóa đơn chưa kê khai thuế như sau:
“2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
 
Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về trường hợp hóa đơn viết sai tên, địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế:
 
Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053