trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Luận văn kế toán tiền luơng và các khoản trích theo luơng

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp mỗi sinh viên đều phải làm báo cáo thực tập kế toán hoặc luận văn tốt nghiệp kế toán, do đó Trung Tâm Kế Toán Hà Nội xin đuợc giới thiệu mẫu luận văn kế toán tiền luơng và các khoản trích theo luơng cho các bạn tham khảo để biết cách trình bày

CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1.1  Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương

1.1.1   Khái niệm về tiền lương

      Trong nền kinh tế thị trường , sức lao động được nhìn nhận như là một thứ hàng hóa đặc biệt, nó có thể sáng tạo ra giá trị từ quá trình lao động sản xuất. Do đó, tiền lương chính là giá cả sức lao động, khoản tiền mà người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận là người sử dụng lao động trả cho người lao động theo cơ chế thị trường cũng chịu sự chi phối của pháp luật như luật lao động , hợp đồng lao động.

    Có nhiều định nghĩa khác nhau về tiền lương, nhưng định nghĩa nêu lên có tính khái

quát được nhiều người thừa nhận đó là :

   Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với các quan hệ và các quy luật trong nền kinh tế thị trường. Nói cách khác, tiền lương là số tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động thanh toán tương đương với số lượng và chất lượng lao động mà họ đã tiêu hao để tạo ra của cải vật chất hoặc các giá trị có ích khác .

 

1.1.2 Khái niệm về các khoản trích theo lương

    Cùng với việc chi trả tiền lương, người sử dụng lao động còn phải trích một số tiền nhất định tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của tiền lương để hình thành các quỹ theo chế độ quy định nhằm đảm bảo lợi ích của người lao động. Đó là các khoản trích theo lương, được thực hiện theo chế độ tiền lương ở nước ta , bao gồm :

- Quỹ bảo hiểm xã hội ( BHXH) nhà nước quy định doanh nghiệp phải trích lập bằng 22% mức lương tối thiểu và hệ số lương của người lao động, trong đó 16% trích vào chi phí kinh doanh của đơn vị, 6% người lap động phải nộp từ thu nhập của mình. Quỹ BHXH dùng chi: BHXH thay lương trong thời gian người lao động đau ốm , nghỉ chế độ thai sản ,tai nạn lao động không thể làm việc tại doanh nghiệp, chi trợ cấp hưu trí cho người lao động về nghỉ hưu trợ cấp tiền , trợ cấp bồi dưỡng cho người lao động khi ốm đau , thai sản , bệnh nghề nghiệp .

    - Quỹ BHYT được sử dụng để thanh toán các khoản khám chữa bệnh , viện phí , thuốc thang …cho người lao động trong thời gian ốm đau , sinh đẻ. Tỷ lệ trích nộp là 4,5% trên tổng tiền lương cơ bản, trong đó 3% tính vào chi phí SXKD còn 1,5% khấu trừ vào lương của người lao động.

Kinh phí công đoàn : dùng để chi tiêu cho các hoạt động công đoàn. Tỷ lệ trích nộp là 2% trên tổng tiền lương thực tế , được tính toàn bộ vào chi phí SXKD.

      Các quỹ trên doanh nghiệp phải trích lập và thu nộp đầy đủ hàng quý. Một phần các

khoản chi thuộc quỹ bảo hiểm xã hội doanh nghiệp được cơ quan quản lý ủy quyền cho hộ trên cơ sở chứng từ gốc hợp lý nhưng phải thanh toán quyết toán khi nộp các quỹ đó hàng quý cho các cơ quan quản lý chúng các khoản chi phí trên chỉ hỗ trợ ở mức tối thiểu nhằm giúp đỡ người lao động trong trường hợp ốm đau , tai nạn lao động .

1.1.3 Nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

    Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động , các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động , là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động.

      Đối với các doanh nghiệp tiền lương phải trả cho người lao động là một yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sáng tạo ra hay nói cách khác nó là yếu tố của chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm. Do vậy các doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiết kiệm chi phí lao động trong đơn vị sản phẩm , công việc dịch vụ và lưu chuyển hàng hóa. Quản lý lao động tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh . Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động , tăng năng suất lao động , đồng thời nó là cơ sở giúp cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động .Tổ chức công tác hạch toán lao động tiền lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương , đảm bảo việc trả lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc , đúng chế độ khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao , đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.

     Nhiệm vụ kế toán tiền lương gồm 4 nhiệm vụ cơ bản sau :

- Tổ chức ghi chép, phản ánh , tổng hợp số liệu về số lượng lao động , thời gian kết quả lao động,

tính lương và trích các khoản theo lương , phân bổ chi phí lao động theo đúng đối tượng sử dụng lao động.

- Hướng dẫn , kiểm tra các nhân viên hạch toán ở các bộ phận sản xuất – kinh doanh , các phòng ban thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về lao động , tiền lương đúng chế độ , đúng phương pháp.

- Theo dõi tình hình thanh toán tiền lương , tiền thưởng các khoản phụ cấp , trợ cấp cho người lao động.

- Lập báo cáo về lao động , tiền lương , các khoản trích theo lương , định kỳ tiến hành phân tích tình hình lao động , tình hình quản lý và chi tiêu quỹ lương , cung cấp các thông tin về lao động tiền lương cho bộ phận quản lý một cách kịp thời.

      Có thể nói chi phí về lao động hay tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ là vấn đề được doanh nghiệp chú ý mà người lao động cũng đặc biệt quan tâm vì đây chính là quyền lợi của họ.

Do vậy việc tính đúng thù lao lao động và thanh toán đầy đủ, kịp thời cho người lao động là rất cần thiết,nó kích thích người lao động tận tụy với công việc, nâng cao chất lượng lao động. Mặt

khác việc tính đúng và chính xác chi phí lao động còn góp phần tính đúng và tính đủ chi phí và giá thành sản phẩm. Muốn được như vậy công việc này phải dựa trên cơ sở quản lý và theo dõi quá trình huy động và sử dụng lao động các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Việc huy động sử dụng lao động được coi là hợp lý khi mỗi loại lao động khác nhau cần có những biện pháp quản lý và sử dụng khác nhau. Vì vậy việc phân loại lao động là rất cần thiết đối với mọi doanh nghiệp , tùy theo từng loại hình doanh nghiệp khác nhau mà có cách phân loại lao động khác nhau.

    Nói tóm lại tổ chức tốt công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ tiền lương , đảm bảo việc trả lương và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc , đúng chế độ , kích thích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác. Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động tiền lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương , đảm bảo việc trả lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc , đúng chế độ , khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.

1.1.4 Chứng từ sử dụng

Một số chứng từ kế toán :

-Mẫu số 01 – LĐTL : “ Bảng chấm công “ Đây là cơ sở chứng từ để trả lương theo thời gian làm việc thực tế của từng công nhân viên. Bảng này được lập hàng tháng theo thời gian bộ phận ( tổ sản xuất, phòng ban)

- Mẫu số 06 – LĐTL: “ Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành.

-Mẫu số 07 – LĐTL : “ Phiếu làm thêm giờ ”

Phiếu này dùng để hạch toán thời gian làm việc của cán bộ công nhân viên ngoài giờ quy định được điều động làm việc thêm là căn cứ để tính lương theo khoản phụ cấp làm đêm thêm giờ theo chế độ quy định.

Ngoài ra còn sử dụng một số chứng từ khác như :

- Mẫu số 08 : LĐTL : Hợp đồng lao động , các bản cam kết

- Mẫu số 07 – LĐTL : Biên bản điều tra tai nạn

Một số các chứng từ khác liên quan khác như phiếu thu , phiếu chi , giấy xin tạm ứng , công lệnh ( giấy đi đường ) hóa đơn …

1.1.5 Tài khoản sử dụng

Để theo dõi tình hình thanh toán tiền công và các khoản khác với người lao động , tình hình trích lập , sử dụng quỹ BHXH , BHYT , KPCĐ kế toán sử dụng tài khoản 334 và tài khoản 338 .

Tài khoản 334 : “ phải trả công nhân viên ”

- Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập khác cho công nhân viên ( CNV) trong kỳ.

Kết cấu:

-Bên nợ : phát sinh tăng

+ Phản ánh việc thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập khác cho công nhân viên

+ Phản ánh các khoản khấu trừ vào lương của công nhân viên

- Bên có : Phát sinh giảm

+ Phản ánh tổng số tiền lương và các khoản thu nhập khác cho công nhân viên trong kỳ

Dư có : phản ánh phần tiền lương và các khoản thu nhập mà doanh nghiệp còn nợ công nhân viên lúc đầu kỳ hay cuối kỳ.

Tài khoản 334 được chi tiết ra thành 2 tài khoản

- 334.1 Thanh toán lương

-334.8 Các khoản khác.

- TK 334.1: Thanh toán lương. Dùng để phản ánh  các khoản thu nhập có tính chất lương mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động.

- TK 334.8 : Các khoản khác . Dùng để phản ánh các khoản thu nhập không có tính chất lương, như trợ cấp từ quỹ BHXH, tiền thưởng trích từ quỹ khen thưởng mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động.

Tài khoản 338 : Phải trả phải nộp khác.

- Dùng để theo dõi việc trích lập sử dụng các quỹ BHXH , BHYT , KPCĐ

Kết cấu:

-Bên nợ : Phát sinh giảm

+ phản ánh việc chi tiêu KPCĐ, BHXH đơn vị.

+ Phản ánh việc nộp các quỹ BHXH , BHYT, KPCĐ cho các cơ quan quản lý cấp trên.

- Bên có : Phát sinh tăng.

+ Phản ánh việc trích lập các quỹ BHXH , BHYT , KPCĐ.

+ Phản ánh phần BHXH , KPCĐ vượt chỉ được cấp bù

TK 338 có 8 tài khoản cấp 2:

TK 3381: Tài sản thừa chờ giải quyết

TK 3382: Kinh phí công đoàn

TK 3383: BHXH

TK 3384: BHYT

TK 3385: Phải trả về cổ phần hóa

TK 3386: Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

TK 3388: Phải trả khác

Nội dung : Bảng phân bổ tiền lương và trích BHXH dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương thực tế phải trả ( gồm lương chính , lương phụ và các khoản khác ) BHXH, BHYT , KPCĐ phải trích nộp hàng tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi có TK 334, 335 , 338.2 ,338.3 , 338.4)

Tải mẫu luận văn tốt nghiệp kế toán tiền luơng và các khoản trích theo luơng: https://www.facebook.com/baocaothuctapketoan

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053