trung tâm kế toán hà nội


Công ty TNHH MHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số 0015/BBTHHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày 4/6/2014  , đại diện hai bên gồm có:
 
BÊN A :   Công ty TNHH MHN
Địa chỉ :  … 173 xuân thủy - Cầu giấy - Hà Nội….
Điện thoại : …0988043053…                      MST: …0111422755……
Do Ông (Bà) : … Lê Thành Tuân…          Chức vụ : ……giám đốc….
 
BÊN B …… Công ty TNHH BCA………..
Địa chỉ :  …… Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội……...
Điện thoại : 0988456786........               MST: ……0211111188…
Do:...... Nguyễn Thị Thu..........              Chức vụ : .........giám đốc.........
 
Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số .0000067 … ngày …02/06/2014. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số …0000089.. ngày …04/06/2014…
 
 
·         Lý do thu hồi  : …… do viết sai mã số thuế của công ty TNHH BCA….
 
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
 
 
 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053