trung tâm kế toán hà nội


 

Mẫu số: 20/TXN-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------&&&-------

 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

 

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập..............................................................................................

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:........................................................................................................

1. Họ và tên:.......................................................................................................................................

2. Chức vụ (nếu có):...........................................................................................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày.......tháng........năm.......

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200… đến ngày 31/12/200.......

Số tiền là:............................................................................................................................................

Trong đó:

a. Tại Việt Nam:.................................................................................................................................

b. Tại nước ngoài:...............................................................................................................................

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):............................................................................

- Thuế thu nhập cá nhân

- Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự

- Các khoản bị khấu trừ khác:

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà .................................................. tại Việt Nam là do....................... (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:................................................................ đồng

 

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động

 

 

 

………………, ngày …… tháng …… năm ...…....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn