trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

 

Mẫu số: 20/TXN-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------&&&-------

 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

 

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập..............................................................................................

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:........................................................................................................

1. Họ và tên:.......................................................................................................................................

2. Chức vụ (nếu có):...........................................................................................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày.......tháng........năm.......

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200… đến ngày 31/12/200.......

Số tiền là:............................................................................................................................................

Trong đó:

a. Tại Việt Nam:.................................................................................................................................

b. Tại nước ngoài:...............................................................................................................................

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):............................................................................

- Thuế thu nhập cá nhân

- Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự

- Các khoản bị khấu trừ khác:

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà .................................................. tại Việt Nam là do....................... (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:................................................................ đồng

 

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động

 

 

 

………………, ngày …… tháng …… năm ...…....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053