trung tâm kế toán hà nội


Sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì ?

Sổ kế toán tổng hợp là một trong những loại sổ sách kế toán dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán, quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó và dùng để phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

sổ kế toán tổng hợp

Sổ kế toán tổng hợp bao gồm 2 loại sổ:

Sổ Cái:

- Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

            - Ngày, tháng ghi sổ;

            - Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

            - Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

            - Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

Xem thêm:

 Sổ Nhật ký:

- Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

- Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

            - Ngày, tháng ghi sổ;

            - Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

            - Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

            - Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

 Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053