trung tâm kế toán hà nội


Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200/2014/TT_BCT áp dụng từ 01/01/2015

hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Chú ý:  Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

- Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

Đọc thêm:


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào