Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cách lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI 2018

Cách lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI 2018

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————–
 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
 

[01] Kỳ tính thuế: năm ….ghi năm nộp thuế….

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *
 

[04] Người nộp thuế :…………….ghi tên Công ty ……………
[05] Mã số thuế: …………….ghi MST Công ty …………………
[06] Địa chỉ:  ………………..ghi địa chỉ Công ty …… …………..
[07] Quận/huyện: ………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………..
– Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, thì phải nộp thuế tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi tên, địa chỉ theo tên chi nhánh.
[09] Điện thoại: ……. [10] Fax: ………. [11] Email: ………….
 
Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nếu bạn là kế toán cho công ty thì bỏ qua phần này:
[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….
[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..
      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

– Nếu DN trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

 
Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng

Bậc môn bài

Mức thuế môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 
 

1

 
Người nộp thuế môn bài
………….Ghi tên Công ty………

 

[22]

Ghi theo Quyết định
33/2008/QĐ-BTC
VD:
1804

Ghi vốn đăng ký trên GPĐKKD.
VD: 1.800.000

Ghi số bậc thuế môn bài. VD: Bậc 4

Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp

 
 

2

 
Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
 (ghi rõ tên, địa chỉ)
………………. ghi các chi nhánh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (Riêng ở Hà Nội và TP HCM là cùng quận)………………..

 

[23]

 

 

 Ghi số tiền môn bài phải nộp

3

Tổng số thuế môn bài phải nộp

[24]

Ghi tổng số tiền phải nộp

 

 
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
 

  ….,Ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

VD: Công ty bạn thành lập tháng 8/2016, vốn điều lệ là 1.8 tỷ (Thuộc bậc 4)
-> (Như vậy phải nộp tiền thuế môn bài 1/2 năm vì thành lập nửa năm cuối)
-> Thì ghi vào cột: Mức thuế môn bài (6) là: 500.000.
– Nếu thành lập từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 thì ghi vào Cột (6) là: 1.000.000 (cả năm)

– Các chi nhánh là 1.000.000/năm (Nếu thành lập nửa năm cuối thì cũng chỉ nộp 1/2 năm).

Nếu bạn chưa biết lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI hãy tham khảo ngay khóa: Học kế toán thuế

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post