Trang chủ THỦ TỤC DOANH NGHIỆP Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Đài Trí Tuệ Nhân Tạo

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Đài Trí Tuệ Nhân Tạo

STT Tên ngành Mã ngành   1 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741   2 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh   47411 3 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh   47412 4 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh   47420 5 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5911   6 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh   59111 7 Hoạt động sản xuất phim video   59112 8 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình   59113 9 Hoạt động hậu kỳ   59120 10 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình   59130 11 Hoạt động viễn thông khác 6190   12 Hoạt động của các điểm truy cập internet   61901 13 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu   61909 14 Lập trình máy vi tính   62010 15 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính   62020 16 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính   62090 17 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan   63110 18 Cổng thông tin   63120 19 Hoạt động thông tấn   63210 20 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu   63290 21 Hoạt động ngân hàng trung ương   64110 22 Hoạt động trung gian tiền tệ khác   64190 23 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản   64200 24 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác   64300 25 Hoạt động cho thuê tài chính   64910 26 Hoạt động cấp tín dụng khác   64920 27 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 64990 28 Bảo hiểm nhân thọ   65110

Rate this post