Trang chủ TÀI LIỆU KẾ TOÁN Quy định về việc thông báo phát hành hoá đơn

Quy định về việc thông báo phát hành hoá đơn

Quy định về việc thông báo phát hành hoá đơn năm 2019  áp dụng Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định
Quy định về việc thông báo phát hành hoá đơn
Quy định về việc thông báo phát hành hoá đơn như sau
 Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:
“Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp”
– Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2017 (Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 9, Thông tư 39/2014/TT-BTC):
“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn …..”
 – Theo khoản 2, Điều 1, Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ cuối điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 26/2015/TT-BTC):
“Điều 1….
Sửa đổi, bổ sung khổ cuối điểm b khoản 1 Điều 8 như sau:
“Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.”
  => NHƯ VẬY: Từ ngày Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực (Ngày 12/06/2017) thì chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng hoá đơn bên bán sẽ phải lập và gửi thông báo phát hành hoá đơn và hoá đơn mẫu gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và trong 02 ngày làm việc nếu cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì DN sẽ được phép sử dụng hoá đơn.
Lưu ý:
 – Nếu hoá đơn mua, được cấp tại cơ quan thuế thì không cần làm thông báo phát hành hoá đơn và không phải gửi hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế.
 – Nếu DN làm thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

⇒ Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử 

(Hướng dẫn cách làm các thủ tục thông báo phát hành hóa đơn)

⇒  Lịch nộp các loại báo cáo thuế 

(Hướng dẫn về lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2022-2023)

5/5 - (1 bình chọn)