Trang chủ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Phân tích BCTC theo chiều dọc và chiều ngang

Phân tích BCTC theo chiều dọc và chiều ngang

Phân tích BCTC dọc và phân tích ngang là gì? Phân tích dọc, phân tích ngang và chỉ số tài chính là một phần của phân tích báo cáo tài chính. Phân tích dọc báo cáo từng khoản trên báo cáo tài chính như là một tỷ lệ phần trăm của các mặt hàng khác.

Ví dụ, phân tích theo chiều dọc của bảng cân đối có nghĩa là mỗi số tiền trên bảng cân đối được trình bày lại là một tỷ lệ phần trăm của tổng tài sản. Nếu hàng tồn kho là 100.000 $ và tổng tài sản là 400.000 $ sau đó hàng tồn kho được trình bày như là 25 ($ 100.000 chia cho $ 400,000).

Nếu tiền là $ 8,000 sau đó nó sẽ được trình bày như là 2 (8000 $ chia cho $ 400,000). Tổng tài sản bây giờ sẽ thêm lên đến 100. Nếu các tài khoản phải trả được $ 88,000 sẽ được trình bày như là 22 (88.000 $ chia $ 400,000).

Nếu vốn chủ sở hữu là 240.000 $ nó sẽ được trình bày như là 60 (240.000 $ chia cho $ 400,000). Số tiền trình bày lại từ việc phân tích theo chiều dọc của bảng cân đối kế sẽ được trình bày như là một bảng cân đối chung kích thước.

Một bảng cân đối chung kích thước cho phép bạn so sánh các bảng cân đối của công ty bạn để cân đối kế toán của một công ty khác hay trung bình cho ngành công nghiệp của nó.

Phân tích BCTC theo chiều dọc và chiều ngang

Phân tích theo chiều dọc của một báo cáo thu nhập kết quả trong mỗi số tiền báo cáo thu nhập được trình bày như là một tỷ lệ phần trăm doanh thu. Nếu bán được 1.000.000 $ họ sẽ được trình bày lại là 100 (1.000.000 $ chia cho $ 1.000.000).

Nếu giá vốn hàng bán là $ 780,000 sẽ được trình bày như là 78 ($ 780.000 chia cho doanh thu của $ 1.000.000). Nếu chi phí lãi vay là 50.000 $ nó sẽ được trình bày như là 5 ($ 50,000 chia cho $ 1.000.000). Số tiền trình bày lại được biết đến như là một báo cáo thu nhập phổ biến có kích thước.

Một báo cáo thu nhập phổ biến có kích thước cho phép bạn so sánh báo cáo thu nhập của công ty bạn đến một công ty khác hoặc với trung bình ngành.

Phân tích ngang nhìn vào số tiền này trên báo cáo tài chính trong những năm qua.

Ví dụ, số lượng tiền mặt báo cáo trên bảng cân đối tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, 2011, 2010, 2009, và 2008 sẽ được thể hiện như là một tỷ lệ phần trăm của 31 tháng 12, số lượng 2008.

Thay vì đồng USD số tiền bạn có thể thấy 134, 125, 110, 103, và 100. Điều này cho thấy lượng tiền mặt vào cuối năm 2012 là 134% số tiền đó là vào cuối năm 2008. Các phân tích tương tự sẽ được thực hiện cho từng khoản mục trên bảng cân đối và cho từng khoản mục trên báo cáo thu nhập.

Điều này cho phép bạn xem từng mục đã thay đổi trong mối quan hệ với những thay đổi trong các mặt hàng khác. Phân tích ngang cũng được gọi là phân tích xu hướng.

4.9/5 - (46 bình chọn)