Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Quy trình tính giá thành của doanh nghiệp sản xuất

Quy trình tính giá thành của doanh nghiệp sản xuất

Quy trình tính giá thành của doanh nghiệp sản xuất là quy trình tập họp các chi phí phát sinh kể từ khi nguyên vật liệu bắt đầu được đưa vào sản xuất cho đến lúc thành phẩm tạo thành nhập kho và được ghi nhận một cách chính xác vào hệ thống kế toán.

Nội dung bài viết

Quy trình tính giá thành bao gồm các đối tượng tham gia chính sau:

Kế toán kho (Bộ phận Kế hoạch)

Kế toán kho nguyên vật liệu (Bộ phận kế toán)

Nhân viên tính lương

Kế toán tiền lương

Kế toán thanh toán

Kế toán tài sản cố định

Kế toán giá thành (Kế toán tổng hợp)

Quy trình tính giá thành của doanh nghiệp sản xuất

Chính sách tập hợp chi phí khi tính giá thành

Việc tính toán chi phí dựa trên cơ sở dồn tích.

Việc tính toán chi phí dựa trên cơ sở tích luỹ được thực hiện hàng tháng.

Bất kỳ giá trị nào được tính vào chi phí cũng được thể hiện bằng số nguyên làm tròn 2 con số.

Bất kỳ giá trị nào được tính vào chi phí cũng được ghi nhận theo đơn vị tiền tệ VNĐ.

Thực hiện việc tính giá thành vào đầu tháng kế tiếp.

Chính sách chi phí

Đối với kế toán chi phí nguyên vật liệu, báo cáo hàng tồn kho sẽ được cung cấp hàng tháng về những nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, vật liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ, phế liệu. Sự hiện hữu của hàng tồn kho được tiến hành kiểm tra 6 tháng 1 lần và nếu có bất kỳ chênh lệch giữa thực tế và sổ sách sẽ được điều chỉnh theo cho phù hợp.

Đối với chi phí nhân công, bảng thanh toán lương và bảng thanh toán lương tăng ca và phép sẽ được lập hàng tháng.

Đối với chi phí sản xuất chung, những chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất trong tháng sẽ được ghi nhận vào tháng đó.

Chi phí nguyên vật liệu được tính toán bằng cách cộng dồn những khoản đã sử dụng trong một thời hạn nhất định (một tháng) của kế toán chi phí. Chi phí thu mua nguyên vật liệu là những chi phí mua cộng với chi phí cần thiết ban đầu cho việc mua nguyên vật liệu. Chi phí nguyên vật liệu được tính chi tiết cho từng nhóm sản phẩm sản xuất trong kỳ.

Mỗi ký kế toán chi phí nhân công được tính bắt đầu vào ngày đầu của tháng và kết thúc vào cuối tháng đó. Như vậy, chi phí nhân công trong kỳ kế toán chi phí không cố định nhưng lại có ảnh hưởng đến chi phí của thành phẩm. Chi phí nhân công được tính chi tiết cho từng nhóm sản phẩm sản xuất trong kỳ.

Chi phí sản xuất chung được tính trên cơ sở các khoản chi phí thực tế phát sinh trong kỳ và cũng được tính chi tiết cho từng nhóm sản phẩm sản xuất trong kỳ như chi phí khấu hao, chi phí nhiên liệu… Nếu các khoản chi phí phát sinh được sử dụng chung cho cho các nhóm sản phẩm thì sẽ được phân bổ theo tiêu thức doanh thu bán ra của các nhóm sản phẩm đó như chi phí điện, nuớc…

Cơ sở tính chi phí

Chi phí nguyên vật liệu được tính toán bằng cách cộng dồn những khoản đã sử dụng trong một thời hạn nhất định (một tháng) của kế toán chi phí. Chi phí thu mua nguyên vật liệu là những chi phí mua cộng với chi phí cần thiết ban đầu cho việc mua nguyên vật liệu. Chi phí nguyên vật liệu được tính chi tiết cho từng nhóm sản phẩm sản xuất trong kỳ.

Mỗi ký kế toán chi phí nhân công được tính bắt đầu vào ngày đầu của tháng và kết thúc vào cuối tháng đó. Như vậy, chi phí nhân công trong kỳ kế toán chi phí không cố định nhưng lại có ảnh hưởng đến chi phí của thành phẩm. Chi phí nhân công được tính chi tiết cho từng nhóm sản phẩm sản xuất trong kỳ.

Chi phí sản xuất chung được tính trên cơ sở các khoản chi phí thực tế phát sinh trong kỳ và cũng được tính chi tiết cho từng nhóm sản phẩm sản xuất trong kỳ như chi phí khấu hao, chi phí nhiên liệu… Nếu các khoản chi phí phát sinh được sử dụng chung cho cho các nhóm sản phẩm thì sẽ được phân bổ theo tiêu thức doanh thu bán ra của các nhóm sản phẩm đó như chi phí điện, nuớc…

Thủ tục tính giá thành của doanh nghiệp sản xuất

Tập họp chi phí nguyên vật liệu

Kế toán kho nguyên vật liệu

Công việc:   

Ghi nhận, kiểm tra giá trị nguyên vật liệu thực tế phát sinh trong kỳ từ kế toán kho (Phòng kế hoạch) và kết chuyển sang kế toán giá thành cho việc tính giá thành.

Khi nào:       

Vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo.

Cách thức thực hiện:

Tiếp nhận số liệu từ kế toán kho (Phòng Kế hoạch).

Kiểm tra, đối chiếu số liệu nhận được.

Cập nhật vào hệ thống máy tính và kết chuyển cho kế toán giá thành.

Mục đích:     

Đảm bảo chi phí nguyên vật liệu trong kỳ được ghi nhận, tập họp, phân bổ và tính đúng trong kỳ kế toán cho từng nhóm sản phẩm.

Tập họp chi phí nhân công

Kế toán tiền lương

Công việc:   

Ghi nhận, nhập liệu chi phí nhân công thực tế phát sinh trong kỳ nhân viên tính lương (Bộ phận Nhân sự) và kết chuyển sang kế toán giá thành cho việc tính giá thành.

Khi nào:       

Ngay sau khi bảng thanh toán lương hàng tháng được ký duyệt.

Cách thức thực hiện:         

Tiếp nhận bảng thanh toán lương hàng tháng đã được ký duyệt.

Căn cứ vào bảng lương, sẽ hạch toán vào hệ thống máy tính.

Kết chuyển số liệu cho kế toán giá thành.

Mục đích:     

Đảm bảo chi phí nhân công sản xuất được tính đúng và phân bổ đúng khi tính giá thành trong kỳ kế toán theo từng nhóm sản phẩm.

Tập họp chi phí khác

Kế toán thanh toán

Kế toán tài sản

Công việc:  

Ghi nhận các chi phí khác phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động sản xuất trong kỳ và kết chuyển cho kế toán giá thành.

Tính toán chi phí khấu hao máy móc trong kỳ liên quan đến hoạt động sản xuất trong kỳ và kết chuyển cho kế toán giá thành.

Khi nào:       

Các chi phí khác được tập hợp, hạch toán khi thực tế phát sinh.

Chi phí khấu hao được tính vào cuối mỗi kỳ kế toán.

Cách thức thực hiện:         

Nhân viên kế toán thanh toán ghi nhận những chi phí phát sinh thực tế trong kỳ đã được phê duyệt (thanh toán); hạch toán và phân bổ các chi phí này theo đúng đối tượng vào hệ thống kế toán.

Kế toán tài sản cố định trích đủ khấu hao máy móc trong kỳ tham gia vào hoạt động sản xuất.

Hạch toán và kết chuyển cho kế toán giá thành.

Mục tiêu:     

Đảm bảo các chi phí khác liên quan đến tính giá thành sản phẩm được tập họp đầy đủ, hạch toán và phân bổ đúng vào nhóm sản phẩm để xác định giá thành.

Tập hợp các chi phí để tính giá thành

Kế toán giá thành

Công việc:   

Tập họp các chi phí liên quan để tính giá thành từng nhóm sản phẩm trong kỳ sản xuất.

Khi nào:       

Sau khi Kế toán giá thành nhận được dữ liệu từ các Kế toán kho vật tư, Nhân viên tính lương, Kế toán thanh toán và kế toán tài sản cố định kết chuyển các chi phí phát sinh trong kỳ và nhận được thông tin về doanh số bán từng nhóm sản phẩm được sản xuất trong kỳ kế toán.

Cách thức thực hiện:         

Phân bổ các chi phí sản xuất chung theo doanh số bán ra trong kỳ.

Tập họp, kết chuyển các chi phí liên quan để xác định giá thành từng nhóm sản phẩm.

Mục tiêu:

Đảm bảo tính đúng giá thành của từng nhóm sản phẩm được sản xuất ra trong tháng.

5/5 - (1 bình chọn)