Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Báo cáo công nợ phải thu

Báo cáo công nợ phải thu

Mẫu Báo cáo công nợ phải thu mới nhất

Đơn vị báo cáo…

Mẫu số B 15 – H

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU

Năm………………..

 

STT

Tên khách hàng

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Số tiền

1

2

3

4

5

6

1. Phải thu về vốn dự trữ

………………

………………

…………………

2. Phải thu khác

………………

…………………

………………

3. Khoản thu còn thiếu

……………….

………………

Cộng

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm tới:
5/5 - (1 bình chọn)