Trang chủ Công ty Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Curios Media Lab...

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Curios Media Lab Việt Nam

STT Tên ngành Mã ngành   1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   2 Đại lý   46101 3 Môi giới   46102 4 Đấu giá   46103 5 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741   6 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh   47411 7 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh   47412 8 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh   47420 9 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5911   10 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh   59111 11 Hoạt động sản xuất phim video   59112 12 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình   59113 13 Hoạt động hậu kỳ   59120 14 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình   59130 15 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490   16 Hoạt động khí tượng thuỷ văn   74901 17 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu 74909 18 Hoạt động thú y   75000 19 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730   20 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp   77301 21 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng   77302 22 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)   77303 23 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu   77309 24 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính   77400 25 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 78100 26 Cung ứng lao động tạm thời   78200

Bình chọn bài này