Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Điểm khác nhau giữa kế toán và thuế trong ghi nhận doanh...

Điểm khác nhau giữa kế toán và thuế trong ghi nhận doanh thu

Điểm khác nhau giữa kế toán và thuế trong ghi nhận doanh thu năm 2018 có gì mới

Sự khác nhau giữa kế toán và thuế trong ghi nhận doanh thu năm 2018 

-Theo Mục 10 Chuẩn mực kế toán số 14 Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

“10. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

 

(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

 

(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

 

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

 

(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;”

 

-Theo điểm 2 Mục III Phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN:

 

.”Thời điểm  xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

 

2.1. Đối với hoạt động bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho người mua.

 

2.2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

 

Trường hợp thời điểm lập hoá đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hoá đơn.

 

Thông thường, kế toán ghi nhận doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá dịch vụ cho người mua còn theo kê khai thuế ghi nhận doanh thu là thời điểm lập hoá đơn.

 

Trường hợp có sự khác biệt xẩy ra khi đơn vị bạn có phát sinh hợp đồng có lập hoá đơn thanh toán trước tiền hàng thì thời điểm ghi nhận doanh thu để kê khai thuế là thời điểm lập hoá đơn còn trong hạch toán kế toán, để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh thì thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm đơn vị bạn hoàn thành hợp đồng và bàn giao sản phẩn cho khách hàng.

5/5 - (1 bình chọn)