Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN 2018

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN 2018

CÁC KHOẢN CHI PHÍ

CHI TIẾT CHI PHÍ

KHÔNG ĐƯỢC TRỪ NẾU

Chi phí tiền lương cho lao động

Tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo lương

Là tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động (NLĐ) doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho NLĐ nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Các khoản phụ cấp công việc

Tiền trang phục

– Chi bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
– Chi bằng hiện vật cho người lao động thì không bị khống chế nhưng sẽ bị loại nếu không có hóa đơn, chứng từ.
– Nếu chi bằng cả tiền và hiện vật tiền không vượt quá 5tr/năm, hiện vật thì theo hóa đơn, chứng từ mua bán thực tế.

Tiền điện thoại

Không bị không chế nhưng bị loại nếu
Hóa đơn thanh toán không mang tên công ty
+ Không thể hiện rõ về mức hưởng, điều kiện hưởng trong HĐLĐ, quy chế lương thưởng công ty

Tiền ăn trưa, ăn ca

Không thể hiện rõ trong HĐLĐ, quy chế lương thưởng của công ty

Chi phí công tác phí

– Tiền tàu xe, tiền nhà nghỉ không có hóa đơn, chứng từ
– Thực hiện không đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp khi khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác.
– Không có đầy đủ hồ sơ công tác phí như:
     + Quyết định cử đi công tác của thủ trưởng
     + Giấy đi đường
     + Chứng từ tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán…

 

 

 

Thuê tài sản

Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ

Doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân nhưng không có hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

Doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân nhưng không có hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

Chi trả tiền điện, tiền nước với những doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh; chủ cho thuê trực tiếp ký hợp 
đồng cung cấp điện, nước với nhà cung cấp

Doanh nghiệp chi trả trực tiếp cho đơn vị cung cấp mà không có hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Các khoản chi không có hóa đơn

Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ

Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra.

Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra.

Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra.

Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt.

Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếMua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).p bán ra

5/5 - (1 bình chọn)