Trang chủ TIN HỌC VĂN PHÒNG Công thức Excel hỗ trợ tính thuế thu nhập cá nhân

Công thức Excel hỗ trợ tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theotừng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Khi tính thuế thu nhập cá nhân trên excel với cách áp dụng công thức excel hỗ trợ tính thuế thu nhập cá nhân có thể áp dụng 2 cách sau:

1/Copy công thức vào ô tính thuế như sau:

=IF(A>80000000;A*35%-9850000;IF(A>52000000;A*30%-5850000;IF(A>32000000;A*25%-3250000;IF(A>18000000;A*20%-1650000;IF(A>10000000;A*15%-750000;IF(A>5000000;A*10%-250000;IF(A>0;A*5%;0)))))))

2/Sử dụng add in

Ví dụ về sử dụng công thức excel để tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

Bà C có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 40 triệu đồng và nộp các khoản bảo hiểm là: 7% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế trên tiền lương. Bà C nuôi 2 con dưới 18 tuổi, trong tháng Bà C không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà C được tính như sau:

– Thu nhập chịu thuế của Bà C là 40 triệu đồng.

– Bà C được giảm trừ các khoản sau:

+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu đồng

+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con):

3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

40 triệu đồng × (7% + 1,5%) = 3,4 triệu đồng

Tổng cộng các khoản được giảm trừ:

9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,4 triệu đồng = 19,6 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế của Bà C là:

40 triệu đồng – 19,6 triệu đồng = 20,4 triệu đồng

Sau đây là công thức huớng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân trên excel theo phương pháp rút gọn.

Lương cơ bản

40,000,000.00

Làm thêm giờ, và các khoản phụ cấp, thưởng khác

                  0.00

Tổng lương bao gồm làm thêm và các khoản phụ cấp khác

=D1+D2

Các khoản giảm trừ

=D5+D6+D7+D8

Bảo hiểm xã hội

7%

=$D$1*C5

Bảo hiểm y tế

1,50%

=$D$1*C6

Bảo hiểm thất nghiệp

0%

=$D$1*C7

Đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo

0

Tổng lương sau khi trừ đi các khoản giảm trừ

=D3-D4

Giảm trừ gia cảnh & Bản thân

2

=C10*3600000+9000000

Thu nhập chịu thuế

=D9-D10

Thuế thu nhập cá nhân
Lương thực nhận

=D9-D12

Công thức: Sử dụng Hàm IF để áp dụng chung cho tất cả điều kiện.

=IF(D11<=5000000,D11*0.05,IF(D11<=10000000,D11*0.1-250000,IF(D11<=18000000,D11*0.15-750000,IF(D11<=32000000,D11*0.2-1650000,IF(D11<=52000000,D11*0.25-3250000,IF(D11<=80000000,D11*0.3-5850000,D11*0.35-9850000))))))

Bạn hãy copy form biểu trên gián vào ô A1 của 1 sheet bất kỳ sau đó copy công thức nêu trên dán vào ô D12, sau đó nhập các mức lương bất kỳ để kiểm tra kết quả.

Chúc các bạn thành công!

4.2/5 - (5 bình chọn)