Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất năm...

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất năm 2018

  Mu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số  84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)
Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □       Chuyển Khoản □
Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: …………

Mã hiệu: ………
Số: ……………
       

Số tham chiếu(1):…………………
Người nộp thuế: ………
…….KẾ TOÁN HÀ NỘI……….…………………….. Mã số thuế: …………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:……………
Người nộp thay: …………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:……………
Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □
vào tài Khoản của KBNN: …………………………………………….  Tỉnh, TP: ………………..
Mở tại NH ủy nhiệm thu: ………………………………………………………………………………….
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □
                                                               Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □
Tên cơ quan quản lý thu: ……………………………………………………………………………………………

Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi
STT Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo Nội dung các Khoản nộp NSNN Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã tiểu Mục
               
               
               
  Tổng cộng        

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..
 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
Mã CQ thu: ………………………..
Mã ĐBHC: ………………………..
Nợ TK: …………………….
Có TK: ……………………..

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…
NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày… tháng… năm…
Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
        (Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Rate this post