Trang chủ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương.

Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương.

Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương.

Việc chi trả lương ở Công Ty do thủ quỹ thực hiện, thủ quỹ căn cứ vào các chứng từ: “Bảng Thanh Toán Tiền Lương”, “Bảng Thanh Toán BHXH” để chi trả lương và các khoản  khác cho công nhân viên. Công nhân viên khi nhận tiền phải ký tên vào bảng thanh toán tiền lương. Nếu trong một tháng mà công nhân viên chưa nhận lương thì thủ quỹ lập danh sách chuyển họ tên, số tiền của công nhân viên đó từ bảng thanh toán tiền lương sang bảng kê thanh toán với công nhân viên chưa nhận lương.

Hình thức tính lương của công ty.

Tổng lương = 22% doanh thu.

Ví dụ: Ở bảng phân bổ tiền lương + Bảng thanh toán tiền lương doanh thu toàn bộ Công Ty.

441.089.000 x 22% = 97.039.5 đồng

Sau đó: Tính lương cho từng bộ phận.

Lương từng bộ phận = Hệ số từng bộ phận x  Quỹ lương

( chia lương theo cấp bặc = lương 1 ngày công x  số công )

Lương của từng bộ phận gồm có: Lương cấp bậc và năng suất.

Ví dụ: Văn Phòng Hành Chính

97.039.581 x 0,084 = 8.149.694 đồng

Lương của từng bộ phận( cấp bậc và năng suất)

Văn phòng hành chính lương cấp bậc là: 7.845.164đồng

Quỹ lương là : 8.149.694 đồng

Lương năng suất =Quỹ lương – Lương cấp bậc

= 8.149.694 – 7.845.164 = 304.530 đồng

Lương năng suất sẽ chia lại theo tổng ngày công của bộ phận

Lương năng suất x  ngày công của từng người. Sau đó cộng lại                  = Số lương của từng người

Căn cứ vào bậc lương và ngày công của từng người trong bộ phận ta tính được lương năng suất như sau:

Ví dụ: Văn phòng hành chính:

Hồ Ngọc Chương bậc lương: 575.400 đồng

Lương 1 ngày công là 22.130 tháng 12 lương thời gian 100% là 3 công vậy lương năng suất là:

22.130  x 3 = 66.390 đồng

Sau đó cộng với mức lương sản phẩm là số lương của từng người.

Hồ Ngọc Chương lương sản phẩm là : Số ngày công x lương 1 ngày công x hệ số lương sản phẩm ( hệ số này do công ty quy định)

22.130 x 26 x 2,33 =  1.348.008 đồng

Vậy tổng số lương của Hồ Ngọc Chương là:

1.348.008 + 66.390 = 1.414.398 đồng

Đối với công nhân làm khoán theo sản phẩm thì hệ số này chỉ áp dụng khi họ làm vượt mức kế hoạch được giao. Nếu vượt 10% định mức thì hệ số này là1,24  vượt 15% hệ số là 1,78 vượt 20% hệ số là 2,46

Tiền lương của cán bộ công nhân viên sẽ được công ty thanh toán làm 2 lần vào ngày 15 công ty sẽ tạm ứng lần 1 và ngày 30 công ty sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại sau khi đã trừ đi những khoản phải khấu trừ vào lương.

Bằng cách trả lương này đã kích thích được người lao động quan tâm tới doanh thu của công ty và các bộ phận đều cố gắng tăng suất lao động và thích hợp với doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng.

Xem thêm: Công việc của kế toán tiền luơng

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI khai giảng thuờng xuyên các lớp học kế toán tổng hợp cấp tốc mọi trình độ

Rate this post