Trang chủ TÀI LIỆU KẾ TOÁN Báo cáo tài chính bao gồm những gì

Báo cáo tài chính bao gồm những gì

Hiện nay báo cáo tài chính được quy định theo các chế độ kế toán khác nhau, hiện nay 2 chế độ chính mà trung tâm kế toán hà nội muốn giới thiệu đó chính là báo cáo tài chính theo quyết định 48 và bctc theo quyết định 15

Báo cáo tài chính bao gồm những gì

Vậy báo cáo tài chính bao gồm những gì trong năm 2014 ?

Đầu tiên là báo cáo tài chính áp dụng theo quyết định 48 bao gồm:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa mở sổ sách kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về báo cáo tài chính gồm các biểu mẫu sau:

+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DNN

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

+ Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01-DNN Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DNN

Thứ hai là báo cáo tài chính áp dụng theo quyết định 15 bao gồm:

Doanh nghiệp mở sổ sách kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chung về báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp gồm các biểu mẫu sau:

+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN

5/5 - (2 bình chọn)