Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thuế GTGT mới nhất

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thuế GTGT mới nhất

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thuế GTGT

Lựa chọn đáp án đúng nhất

1.Đặc điểm nào dưới đây không phải của Thuế giá trị gia tăng:

  a. Gián thu

 b. Đánh nhiều giai đoạn 

 c. Trùng lắp

 d. Có tính trung lập cao

2.Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là:

  a.Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

 b.Hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

 c.c. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng.

 d.Tất cả các đáp án trên.

3.Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu Thuế gia trị gia tăng:

  a. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu.

 b. Hàng hoá gia công chuyển tiếp

 c. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ

 d. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định của chính phủ.

4.Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng:

  a. Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

 b. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

 c. Phân bón

 d. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.

5.Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

  a. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng

 b. Giá bán đã có Thuế giá trị gia tăng

 c. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại

 d. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

6.Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

  a. Không phải tính và nộp Thuế giá trị gia tăng

 b. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng

 c. Giá bán đã có Thuế giá trị gia tăng

 d. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

7.Hàng hoá luân chuyển nội bộ là hàng hoá:

  a. Do cơ sở kinh doanh xuất bán

 b. Do cơ sở kinh doanh cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh

 c. Để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh

 d. Do cơ sở kinh doanh biếu, tặng

8.Giá tính Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu là:

  a. Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng

 b. Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, đã có Thuế tiêu thụ đặc biệt

 c. Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, đã có Thuế nhập khẩu

 d. Giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng (+) với Thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).

9.Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

  a. Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế

 b. Giá xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng

 c. Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng

 d. Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng.

10.Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

  a. Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế

 b. Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng.

 c. Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng.

 d. Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng.

11.Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

  a. Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế.

 b. Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng.

 c. Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng.

 d. Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng.

12.Đối với kinh doanh bất động sản, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

  a. Giá chuyển nhượng bất động sản.

 b. Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất.

 c. Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng.

 d. Giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất.

13.Thuế suất 0% không áp dụng đối với:

  a.Hàng hoá xuất khẩu

 b.Dịch vụ xuất khẩu

 c.Vận tải quốc tế

 d.Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

14.Số Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế được xác định bằng (=)?

  a. Số Thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

 b. Tổng số Thuế giá trị gia tăng đầu ra

 c. Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất Thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.

 d. Số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào.

15.Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với đối tượng nào sau đây?

  a. Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

 b. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

 c. Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.

 d. Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

16.Doanh nghiệp A có hoá đơn giá trị gia tăng mua vào lập ngày 12/05/2014. Trong kỳ kê khai thuế tháng 5/2014, doanh nghiệp A bỏ sót không kê khai hoá đơn này. Thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là vào kỳ khai thuế tháng mấy?

  a. Tháng 9/2014

 b. Tháng 10/2014

 c. Tháng 11/2014

 d. Tất cả đều sai

17.Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được xác định bằng (=)?

  a. Số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

 b. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu ra

 c. Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.

 d. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.

18.Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì:

  a. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT

 b. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT

 c. Cả 2 phương án trên đều sai

19.Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì :

  a. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ theo tỷ lệ khấu hao trích cho hoạt động sản, xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT

 b. Được khấu trừ toàn bộ.

 c. Cả 2 phương án trên đều sai

20.Thuế GTGT đầu vào chỉ được khấu trừ khi:

  a. Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu

 b. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

 c. Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

 d. Cả a, b, c.

Hotline: 0988.043.053(Ms Nhung)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post