Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Phương pháp tính khấu hao TSCĐ mới nhất

Phương pháp tính khấu hao TSCĐ mới nhất

Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ bao gồm các ví dụ tính khấu hao tài sản cố định trong từng trường hợp.

Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ

Mức khấu hao bình quân (năm) = Nguyên giá TSCĐ / Số năm sử dụng

Mức khấu hao trung bình hàng tháng = Số khấu hao phải trích cả năm / 12 tháng

Mức khấu hao của tháng  (theo ngày) = (mức khấu hao tháng / tổng số ngày của tháng t) * Số ngày tăng (giảm) trong tháng t

biên bản nghiệm thu vật liệu

tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Ví dụ phương pháp tính khấu hao TSCĐ

Ví  dụ 1: Mua 1 tài sản cố định hữu hình đã qua sử dụng, giá mua chưa có thuế là  70.200.000 đ, thuế suất 10%. TSCĐ mới tương đương có giá trị hiện hành  là 117.000.000 đ, thời gian sử dụng 10 năm, đưa vào sử dụng ngày 11/11/N  ở bộ phận quản lý DN. Tiền chưa thanh toán

Trả lời:

Theo QĐ 206, đối với TSCĐ đã qua sử dụng thì phải xác định thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ này :

Thời gian sử dụng còn lại = (70.2 tr/117tr)*10 = 6 (năm)

Mức khấu hao tb hàng tháng = 70.2tr/(6*12) = 0.975tr

Mức khấu hao trích trong tháng 11 (từ ngày 11-30) = (0.975/30)*20 = 0.650tr

* Nợ TK 211: 70.200.000

Nợ TK 133: 7.020.000

Có TK 331: 77.220.000

* Nợ TK 642: 650.000

Có TK 214: 650.000

Ví  dụ 2: Nhượng bán 1 số thiết bị đang dùng ở bộ phận bán hàng đã thu  bằng tiền mặt theo giá chưa có thuế 56.000.000 đ, thuế suất 10%. Nguyên  giá TSCĐ này là 120.000.000 đ, giá trị hao mòn luỹ kế tính đến đầu tháng  11 là 50.000.000 đ, tỷ lệ khấu hao bình quân năm là 12%, nhượng bán  ngày 19/11/N

Trả lời:

Mức khấu hao tháng = (120tr*12%)/12 = 1.2tr

Mức khấu hao trích trong tháng (19 ngày) = (1.2tr*19)/30 = 0.760tr

* Nợ TK 214: 50.760.000 (50.000.000 + 760.000)

Nợ TK 811: 69.240.000

Có TK 211: 120.000.000

* Nợ TK 111: 61.600.000

Có TK 711: 56.000.000

Có TK 3331: 5.600.000

5/5 - (2 bình chọn)