Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Nhiều hóa đơn ghi sai cùng bên mua thì có thể lập...

Nhiều hóa đơn ghi sai cùng bên mua thì có thể lập chung một hóa đơn điều chỉnh

Nhiều hóa đơn ghi sai cùng bên mua thì có thể lập chung một hóa đơn điều chỉnh ???

Trường hợp Công ty cung cấp hàng hóa cho một Chi nhánh, nhưng khi lập hóa đơn đã ghi tên, địa chỉ, MST của Công ty mẹ, thay vì ghi tên, địa chỉ, MST của chi nhánh đó thì Công ty cần lập biên bản kèm theo hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”.

Công ty có thể lập chung một hóa đơn điều chỉnh cho tất cả các hóa đơn ghi sai nêu trên. Tuy nhiên, phải lập kèm bảng kê ghi rõ các hóa đơn sai sót cần điều chỉnh.

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10811/CT-TTHT
V/v: điều chỉnh hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM DV QC Lá Đỏ
Địa chỉ: 48 Bàu Cát, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0303561050

Trả lời văn bản số 19/VB LĐ.16 ngày 26/09/2016 của Công ty về điều chỉnh hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về điều chỉnh đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng …, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp hàng hóa cho Công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam (Coca – Cola) bao gồm công ty mẹ và các chi nhánh trực thuộc, theo trình bày Công ty đã lập toàn bộ hóa đơn mang tên, địa chỉ mã số thuế của Coca – Cola khi cung ứng hàng hóa cho Chi nhánh Coca – Cola Cần Thơ thì Công ty phải lập biên bản và hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn sai sót theo hướng dẫn nêu trên (Ghi chú: Công ty có thể lập một (1) hóa đơn điều chỉnh cho Chi nhánh Coca – Cola Cần Thơ kèm bảng kê cho tất các các hóa đơn sai tên, địa chỉ, mã số thuế).

Xem biên bản điều chỉnh hóa đơn tại: Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– CCT Quận 3 “để biết”;
– P.PC;
– Lưu (TTHT, VT).
2374 – 20245269 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

Rate this post