Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Thuê tích lũy là gì?

Thuê tích lũy là gì?

Nội dung bài viết

Thuê tích lũy là gì?

 

Thuê Chi có thể là thuê mà chủ nhà đã giành được nhưng đã không nhận được từ người thuê nhà. Theo phương pháp dồn tích của kế toán này sẽ được báo cáo của chủ nhà vào báo cáo thu nhập như thuê Doanh thu hoặc phải trả thuê Doanh thu và trên bảng cân đối như thuê tài sản phải thu. 

 

Tiền thuê phải trả cũng có thể tham khảo các chi phí thuê mà người thuê nhà đã phát sinh nhưng chưa trả cho chủ nhà. Theo phương pháp dồn tích của kế toán cho người thuê nhà sẽ báo cáo thuê tích lũy như thuê Chi phí trên báo cáo thu nhập của mình và trên bảng cân đối của nó như là trách nhiệm Chi phí phải trả hoặc thuê phải nộp. 

 

Nếu tiền thuê sẽ được trả vào đầu mỗi tháng, sẽ được thuê tích lũy chỉ nếu người thuê không trả tiền thuê nhà khi nó là do.

 

Một trung tâm chi phí là gì?

 

Một trung tâm chi phí thường là một bộ phận trong công ty. Người quản lý và nhân viên của một trung tâm chi phí chịu trách nhiệm cho các chi phí của nó, nhưng không chịu trách nhiệm về doanh thu hoặc quyết định đầu tư. 

 

Trung tâm chi phí của một nhà sản xuất bao gồm từng bộ phận sản xuất của nó cũng như việc sản xuất bộ phận dịch vụ chẳng hạn như bộ phận bảo trì hoặc bộ phận kiểm soát chất lượng. Các ví dụ khác của các trung tâm chi phí bao gồm các bộ phận nguồn nhân lực, bộ phận CNTT, bộ phận kế toán, và như vậy. 

 

Trung tâm chi phí không giới hạn cho các phòng ban. Có thể có một số trung tâm chi phí trong một bộ phận. Ví dụ, mỗi dây chuyền có thể là một trung tâm chi phí. Ngay cả một máy đặc biệt có thể là một trung tâm chi phí. 

 

Trung tâm Chi phí này thường được kết hợp với các chủ đề về phân cấp quản lý , kế toán trách nhiệm , và lập kế hoạch và kiểm soát.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)