Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cách phân chia lợi nhuận trong từng kỳ kinh doanh mới nhất

Cách phân chia lợi nhuận trong từng kỳ kinh doanh mới nhất

Hướng Dẫn doanh nghiệp cách phân chia lợi nhuận trong hợp tác kinh doanh trong từng kỳ kinh doanh và cách định khoản hạch toán

cách phân chia lợi nhuận trong từng kỳ kinh doanh

 1/ Định khoản các nghiệp vụ phân chia lợi nhuận

a. Kết chuyển lãi trong kỳ

 

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

           Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212).

b. Phân chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

           Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

          Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả).

c. Trong năm, tạm trích quỹ dự phòng tài chính, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

       Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

       Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534)

– Cuối năm, kế toán tính và xác định số tiền các quỹ được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

        Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

        Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

d. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

        Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.)

 

2/ Quy định về phân chia lợi nhuận:

 

Bù lỗ của các năm trước khi số lỗ đó đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế. (nếu còn đủ điều kiện bù)

Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có);

Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính, tối đa số dư quỹ bằng 25% VĐL;

Trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ đã được nhà nước quy định đối với công ty đặc thù mà pháp luật quy định phải trích lập;

Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm nêu ra trong đây được phân phối theo tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn công ty tự huy động bình quân trong năm.

+ Trích tối thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty;

+ Trích tối đa 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty. Mức trích một năm không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 200 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn nhà nước tại công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch;

+ Còn lại phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post