Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Bài tập kế toán vốn chủ sở hữu có lời giải

Bài tập kế toán vốn chủ sở hữu có lời giải

Dạng bài tập kế toán vốn chủ sở hữu có lời giải như sau

Một doanh nghiệp A có số dư đầu TK 4211: 200 Triệu. Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

1. DN XĐ thuế TNDN phải nộp theo kế hoạch trong năm là 40 triệu và đã nộp bằng chuyển khoản

2. DN tạm trích quỹ đầu tư phát triển 20 triệu

3. Báo cáo tài chính năm trước của DN A được duyệt. lãi trước thuế năm đó 800 triệu, trong đó phân phối như sau:

·          Nộp thuế: 32%

·          Tiền thuế sử dụng vốn của NS: 40 triệu

·          Số tiền còn lại trích lập các quỹ:

·          Quỹ dự phòng tài chính: 48 Triệu

·          Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm: 24 Triệu

·          Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12 triệu

·          Quỹ đầu tư phát triển: Số thu nhập còn lại được phân phối

Biết rằng số lãi đã tạm nộp phân phối trong năm trước như sau:

·          Nộp thuế TNDN: 240 triệu

·          Trích Quỹ ĐTư PT: 160 triệu

·          Trích quỹ khen thưởng phúc lợ: 100 triệu

·          Trích quỹ dự phòng tài chính: 100 triệu

Yêu cầu: ĐỊnh hoản và phản ánh vào các TK các nghiệp vụ phân phối TNhập

 

Bài giải:

YC1: Tạm nộp trứơc thuế TNDN bằng chuyển khoản: thuế TN DN còn phải nộp giảm, tiền gửi NH giảm, Lơi nhuận năm nay được phân bổ trước.

      Nợ 421 (4212) Ghi giảm lợi nhuận năm nay: 40.000.000

            Có 333 (3334): thuế TNDN phải nộp ngân sách

YC2: Tạm trích quỹ đầu tư phát triển: Tăng quỹ Đtư PT, giảm LN năm nay.

      Nợ 4212: 20.000.000

            Có 412: 20.000.000

YC3: Tính ra các khoản phải nộp và phân bổ các quỹ từ lợi nhuận năm trước:

      Thuế TNDN phải nộp:     32%  * 800.000.000 = 256.000.000

      Quỹ Đầu tư Phát triển: 800-256- 40- 48-24-12 = 420.000.000

ĐK như sau:

+ Nộp thuế TNDN bổ xung: 256- 240 = 16

Nợ 4211: 16.000.000

      Có 3334: 16.000.000

+ Quỹ dự phòng tài chính: tạm nộp thừa ->trích lại

Nợ 415: 52.000.000

      Có 4211: 52.000.000

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:

Nợ 431: 88.000.000

      Có 4211:  88.000.000

+ Quỹ trợ cấp mất việc làm: 416:

Nợ 4211: 24.000.000

      Có 416: 24.000.000

+ Tiền thuế sử dụng vốn ngân sách:

Nợ 4211:  40.000.000

      Có 3335: Thu trên vốn: 40.000.000

+ Quỹ Đầu tư phát triển:

Nợ 4211: 260.000.000

      Có 431: 260.000.000

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)