Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Tên Công ty …………………………               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: …………………………                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐT: ………….. Fax: ……………                                                                                ———-***———

 

                                                                                                       Ngày ……. tháng ……. năm …….

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 

Căn cứ theo hợp đồng số ………………………… ký ngày…………tháng………..năm ……….. giữa hai bên:

 

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)

Tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện: ……………………………………………………………….. Chức vụ:……………………………..

 

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện: ……………………………………………………………….. Chức vụ:……………………………..

 

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ……………….. do Công ty ………………………xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng …………….

Thành tiển: …………..

Cộng tiền hàng: ……….

Thuế suất GTGT: ……% Tiền thuế GTGT: ……….

Tổng cộng tiền thanh toán: ……….

Số tiền viết bằng chữ: …………………….

 

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã …………… ở mục ……….

 

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày ………..

 

                          Bên A                                                                                      Bên B

                 (Ký tên, đóng dấu)                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

 

Bài viết nên đọc:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post