Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Công việc đầu năm của kế toán phải làm

Công việc đầu năm của kế toán phải làm

Sau khi nghỉ lễ tết kế toán có nhiệm vụ phải xử lý các công việc kế toán vào đầu năm như thuế môn bài 2015, xử lý báo cáo tài chính cần nộp vào cuối tháng 3/2015, cũng như là nộp các loại thuế khác theo quy định của các tháng. Nhưng việc quan trọng là phải kết chuyển số dư, lãi lỗ của năm trước sang năm mới trước khi bắt tay vào làm sổ sách của năm 2015.

Dưới đây chúng tôi xin được chia sẻ công việc đầu năm của kế toán phải làm tại doanh nghiệp cần phải thực hiện 3 việc chính sau:

1.Hạch toán chi phí thuế Môn bài phải nộp trong năm nay – làm tờ khai báo cáo thuế môn bài 

Đưa ra bút toán:

Nợ TK 6422 – CP Quản lý Doanh nghiệp

Có TK 3338 – Các loại thuế khác

Khi nộp thuế Môn bài: Kế toán hạch toán theo 2 TH:

TH1: Nếu nộp bằng Tiền mặt Việt Nam Đồng – TK 1111

Nợ TK 3338

Có TK 1111

TH2: Nếu nộp thuế bằng chuyển khoản – Tiền Việt Nam Đồng gửi Ngân hàng – TK 1121

Nợ TK 3338

Có TK 1121

Ví dụ: Công ty kế toán Hà Nội đã hạch toán thuế Môn bài năm 2014 vào ngày 2/1/2014. Số tiền thuế Môn bài 2trđ

công việc của kế toán đâu năm

2.Kết chuyển Lãi/Lỗ năm trước sang năm nay

Căn cứ vào số dư TK 421 – TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng Cân đối phát sinh Tài khoản của năm trước ta kết chuyển vào TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Việc thực hiện này được định khoản trên Bảng Nhật ký chung (NKC) và chỉ thực hiện 1 lần trong năm, vào thời điểm đầu năm.

TH1: Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là Lỗ.

Chúng ta thực hiện bút toán kết chuyển

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

TH2: Nếu TK 4212 có số dư bên Có: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là Lãi

Chúng ta thực hiện bút toán kết chuyển

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Ví dụ: Năm 2013, công ty kế toán Hà Nội lãi 154.982.200 đ. Đầu năm 2014 ta kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 như sau:

Nợ 4212: 154.982.200

          Có 4211: 154.982.200.

công việc của kế toán vào đầu năm

3.Chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm nay:

    Vào số dư đầu kỳ cho “Bảng cân đối phát sinh tháng” (nhập vào TK chi tiết, ví dụ: số dư chi tiết của TK 156 phải nhập chi tiết đến từng mã hàng).

    Vào số liệu đầu kỳ các bảng phân bổ 142, 242, bảng khấu hao TSCĐ, bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn, và các sổ khác (nếu có).

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại gia lâm  && dịch vụ thành lập công ty tại thanh trì

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post