Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Hóa đơn ghi thiếu mã số thuế xử lý thế nào

Hóa đơn ghi thiếu mã số thuế xử lý thế nào

Hóa đơn ghi thiếu mã số thuế xử lý thế nào Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC – Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn ghi sai, thiếu mã số thuế

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC , việc miễn lập hóa đơn điều chỉnh chỉ áp dụng cho hóa đơn ghi sai tên, địa chỉ người mua nhưng đúng MST. Nếu ghi sai hoặc ghi thiếu MST của người mua thì bắt buộc lập biên bản kèm hóa đơn điều chỉnh.

Theo đó, trường hợp Công ty có hóa đơn tiền nước không thể hiện MST của Công ty thì Công ty và Bên cung cấp nước phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời Bên cung cấp nước phải lập hóa đơn điều chỉnh bổ sung MST giao cho Công ty.
cách xử lý hóa đơn ghi thiếu mã số thuế
Áp dụng Theo Công văn số 122/CT-TTHT về xử lý hóa đơn ghi thiếu mã số thuế như sau:

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 122/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nakyko
Địa chỉ: 295 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân phú, TP. HCM
Mã số thuế: 0301444697

Trả lời văn thư số 26/CV-BMAGG ngày 08/12/2016 của Công ty về việc điều chỉnh thông tin bị sai trên hóa đơn đầu vào, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“…

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

…”

Căn cứ điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Khoản 2b, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“…

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

…”

Trường hợp theo Công ty trình bày: Công ty Cổ phần cấp nước Tân Hòa (Công ty Tân Hòa) có cung cấp nước phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên các hóa đơn tiền nước không thể hiện mã số thuế của Công ty, hai bên đã có biên bản điều chỉnh sai sót về mã số thuế thì đồng thời Công ty Tân Hòa phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót giao cho công ty theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– P. PC;
– P. KT1;
– Lưu: VT, TTHT.
2979-22939569 (15-12-2016)
ntttrang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nam Bình

 

Nếu bạn vướng mắc về cách xử lý điều chỉnh hóa đơn viết sai hãy đọc qua bài: Xử lý hóa đơn GTGT viết sai

5/5 - (1 bình chọn)