Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cách lập bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ

Cách lập bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ

Cách lập bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ – Mẫu bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ:

(7) BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

 

Đơn vị:……………….

 

Nội dung bài viết

 
Mẫu số 06 – LĐTL

Bộ phận:…………….

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng……….năm………..

                                                                                                                                           Số:……………………

 

 

Họ 

 

Hệ

Hệ số

phụ

 

Cộng 

 

Tiền

 

Mức lương

 

Làm thêm

ngày làm việc

 

Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật

 

Làm thêm ngày lễ, ngày tết

 

Làm thêm

buổi đêm

 

Tổng cộng

 

Số ngày

 nghỉ bù

Số tiền thực được

 

Người nhận

T

số

cấp

hệ

lương

T

Tên

lương

chức vụ

số

tháng

Ngày

Giờ

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thanh toán

Số giờ

Thành tiền

tiền

Số giờ

Thành tiền

thanh toán

tiền

ký tên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

X

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

(Kèm theo…. chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng…..năm…..)

 

 

Ngày … tháng … năm …

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

Cách lập bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ:

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Góc bên trái phả ghi rõ tên đơn vị, bộ phận làm việc

 

Dòng tháng năm ghi rõ tháng và năm mà người lao động làm thêm giờ.

 

Cột A, B: ghhi số thứ tự, họ và tên của người làm việc thêm giờ

 

    Cột 1: Ghi hệ số lương người lao động đang hưởng

    Cột 2: Ghi hệ số phụ cấp chức vụ người lao động đang hưởng

    Cột 3: Ghi tổng số hệ số người lao động được hưởng (cột 3 = cột 1 + cột 2)

    Cột 4: Ghi tiền lương tháng được hưởng tính bằng: Lương tối thiểu x hệ số lương + phụ cấp chức vụ

    Cột 5: Ghi mức lương ngày được tính bằng Lương tối thiểu  x (hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ) / 22 ngày

    Cột 6: Ghi mức lương giờ được tính bằng Cột 5/8 giờ

    Cột 7, 9, 11: Ghi số giờ làm thêm ngày thường, thứ 7 chủ nhật, ngày lễ, căn cứ vào bảng chấm công làm thêm giờ thực tế của tháng đó để ghi.

 

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được lập thành 1 bản để làm căn cứ thanh toán.

 

    Cột 8 = Cột 7 x Cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành

    Cột 10 = Cột 9 x Cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành

    Cột 12 = Cột 11 x Cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành

    Cột 14 = Cột 13 x Cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành

    Cột 15 ghi tổng cộng số tiền: Cột 15 = Cột 8 + Cột 10 + Cột 12 + Cột 14

    Cột 16, 17: Ghi số giờ công nghỉ bù của những ngày làm thêm

 

(và số tiền tương ứng của những ngày nghỉ bù phải trừ không được thanh toán tiền.)

 

    Cột 17 = Cột 16 x Cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành

    Cột 18: ghi số tiền làm thêm thực thanh toán cho người làm thêm (Cột 18 = Cột 15 – Cột 17)

    Cột C: Ký nhận: Người làm thêm sau khi nhận tiền phải ký vào cột này

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)