Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 

Không ghi vào khu vực này

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □   Chuyển khoản □

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Mẫu số: C1-02/NS

Theo TT số 85/TT-BTC ngày 17/06/2011 của BTC

Mã hiệu: (1) ……………

Số: (1) …………………

 

Người nộp thuế:  …………………………………… Mã số thuế: …………………………………………………….

Địa chỉ: ……………….……………… Quận/Huyện : ……………….………… Tỉnh, TP : Hà Nội……………….. ….

Người nộp thay: ………………………………….. Mã số thuế của người nộp thay ……………………………………….

Đề nghị KBNN (NH) (2 )    ……………………………………..– Hà Nội trích TK số :  …………………………….

Để nộp vào NSNN □ (hoặc) TK tạm thu □ của cơ quan thu (3)      …………………..

Tại KBNN : ……………………………………………..

Tên cơ quan quản lý thu:  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tờ khai HQ số: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QĐ số: …………… ngày (5) …………… (hoặc) Bảng kê số …………… ngày ………………………………………….  (6)

 

STT

Nội dung các khoản nộp NS

Mã chương

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ :

PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ: ……………….. Mã ĐBHC: …………………..  Nợ TK: ……………………………………..

Mã KBNN: ……………. Mã nguồn NS: …………….… Có TK: ………………………………………

 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN (9)
Ngày 18 tháng 04 năm 2012

NGÂN HÀNG A (11)
Ngày … tháng … năm …

Người nộp tiền

Kế toán trưởng (10)

Thủ trưởng (10)

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÂN HÀNG B (11)
Ngày … tháng … năm …

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày … tháng … năm …

Kế toán

Kế toán trưởng

Thủ quỹ (7)

Kế toán

Kế toán trưởng (8)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) Ngân hàng (KBNN) nơi trích TK hoặc nơi Ngân hàng thu TM; (3) chỉ dùng cho trường hợp cơ quan thu hướng dẫn người nộp thuế nộp tiền vào tài khoản tạm thu; (4) dùng trong trường hợp thu các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu; (5) dùng trong trường hợp thu theo Quyết định thu của cơ quan có thẩm quyền; (6) Ghi theo số, ngày của Bảng kê biên lai thu/hoặc Bảng kê thu tiền phạt để lập Giấy nộp tiền; (7) cán bộ KBNN thu TM; (8) Kế toán trưởng KBNN ký khi trích TK của người nộp tại KBNN; (9) chỉ in và sử dụng tại KBNN/hoặc ngân hàng chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế (nếu KBNN/hoặc ngân hàng đã tham gia thì người nộp tiền chỉ lập Bảng kê nộp thuế); (10) dùng cho tổ chức khi lập GNT để nộp chuyển khoản; (11) chỉ in và sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng dùng chứng từ giấy.

 

Khai giảng thường xuyên các lớp học kế toán tổng hợp thự hành thực tế tại trung tâm kế toán hà nội

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post