Trang chủ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo quy...

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo quy định mới nhất

Sau khi đã tập hợp đầy đủ bộ hồ sơ và thực hiện ghi tăng Tài sản cố định (TSCĐ), Kế toán cần làm rõ các quy định về khấu hao tài sản cố định như xác định thời điểm trích khấu hao, khung thời gian khấu hao, phương pháp trích khấu hao. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các vấn đề trên trong bài viết này nhé.

–  Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao tài sản cố định. Mức trích khấu hao tài sản cố định được  hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Doanh nghiệp không được tính và trích khấu hao đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng  vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Đối với những tài sản cố định chưa khấu hao hết đã hỏng, doanh nghiệp phải  xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm đền bù, đòi bồi thường thiệt  hại… và tính vào chi phí khác.

– Những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải trích khấu hao, bao gồm:

+ Tài sản cố định thuộc dự trữ Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý hộ, giữ hộ.

+  Tài sản cố định phục vụ các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp như  nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn,… được đầu tư bằng quỹ  phúc lợi.

+  Những tài sản cố định phục vụ nhu cầu chung toàn xã hội, không phục vụ  cho hoạt động kinh doanh của riêng doanh nghiệp như đê đập, cầu cống,  đường xá,… mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý.

+ Tài sản cố định khác không tham gia vào hoạt động kinh doanh.

– Doanh nghiệp cho thuê tài sản cố định hoạt động phải trích khấu hao đối với tài sản cố định cho thuê.

–  Doanh nghiệp đi thuê tài sản cố định tài chính phải trích khấu hao tài  sản cố định thuê tài chính như tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh  nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu  thuê tài sản, doanh nghiệp đi thuê tài sản cố định tài chính cam kết  không mua tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp  đi thuê được trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính theo thời hạn  thuê trong hợp đồng.

–  Việc trích hoặc thôi trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện bắt  đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà tài sản cố định tăng, giảm, hoặc  ngừng tham gia vào hoạt động kinh doanh. Do vậy số khấu hao tính trong  tháng sẽ dựa trên mức trích khấu hao trung bình hàng tháng của TSCĐ hiện  có đầu tháng cộng thêm số khấu hao tính trong tháng của TSCĐ tăng trong  tháng và trừ đi số khấu hao không tính trong tháng của TSCĐ giảm trong  tháng. Công thức tính như sau :

Số  khấu hao tính trong tháng = Mức KH trung bình hàng tháng của TSCĐ hiện  có đầu tháng + Số khấu hao tính trong tháng của TSCĐ tăng trong tháng –  Số khấu hao không tính trong tháng của TSCĐ giảm trong tháng

–  Đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất thì chỉ trích khấu hao đối  với quyền sử đất xác định được thời hạn sử dụng. Nếu không xác định được  thời hạn sử dụng thì không trích khấu hao.

Hướng dẫn kế toán trích khấu hao tài sản cố định:

a/ Tài khoản kế toán :

 TK 214 “Hao mòn TSCĐ”
   * Bên Nợ : Phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ, bất động sản đầu tư giảm
   * Bên Có : Phản ánh giá hao mòn TSCĐ, bất động sản đầu tư tăng do trích khấu hao
   * Dư Có : Giá trị hao mòn TSCĐ, bất động sản đầu tư hiện có
TK 214 có 3 TK cấp II
       – TK 2141- Hao mòn TSCĐ-HH
       – TK 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
       – TK 2143 – Hao mòn TSCĐ vô hình
       – TK 2147 – Hao mòn bất động sản đầu tư
b- Nội dung và phương pháp phản ánh
(1)  Đối với TSCĐ đang dùng cho hoạt động SXKD, hàng tháng tính và trích  khấu hao hạch toán vào chi phí của các đối tượng sử dụng, kế toán ghi
     Nợ TK 627 -Khấu hao tài sản sử dụng cho SX
     Nợ TK 641 – Khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng
     Nợ TK 642 – Khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN
     Có TK 214 – Số khấu hao phải trích
(2)  TSCĐ hình thành từ quỹ phúc lợi và đang sử dụng cho hoạt động phúc lợi,  cuối mỗi niên độ kế toán tính giá trị hao mòn ghi giảm quỹ phúc lợi đã  hình thành TSCĐ, ghi :
        Nợ TK 4313 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
        Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ
(3) Khi trích khấu hao bất động sản đầu tư đang nắm giữ hoặc đang cho thuê hoạt động :
        Nợ TK 632 –(chi tiết chi phí kinh doanh BĐSĐT)
        Có TK 214(7) – Hao mòn TSCĐ
(4)  Trường hợp cuối năm tài chính doanh nghiệp xem xét lại thời gian trích  khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ, nếu có sự thay đổi mức khấu hao  cần phải điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ kế toán như sau :
*  Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ,  mà mức khấu hao TSCĐ tăng lên so với số đã trích trong năm, số chênh  lệch khấu hao tăng, ghi :
      Nợ TK. 627, 641, 642 : ( Chênh lệch khấu hao tăng )
      Có TK 214 (TK cấp 2 phù hợp)
*  Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ,  mà mức khấu hao TSCĐ giảm so với số đã trích trong năm, số chênh lệch  khấu hao giảm, ghi :
Nợ TK 214 ((TK cấp 2 phù hợp)
Có TK. 627, 641, 642 : (Chênh lệch khấu hao giảm)
Ghi chú : Mức khấu hao của TSCĐ sau khi nâng cấp được XĐ như sau :
Mức  khấu hao của TSCĐ sau khi nâng cấp = (gtcl của tscđ trc khi nâng cấp +  giá trị đầu tư nâng cấp) / Thời gian sd của tscđ đã được xác định lại
5/5 - (1 bình chọn)