Trang chủ BẢO HIỂM - TIỀN LƯƠNG Mẫu xác nhận thu nhập năm

Mẫu xác nhận thu nhập năm

Mẫu số: 20/TXN-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-&&&——-

 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập………………………………………………………………………………….

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:…………………………………………………………………………………………..

1. Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………

2. Chức vụ (nếu có):……………………………………………………………………………………………………………

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày…….tháng……..năm…….

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200… đến ngày 31/12/200…….

Số tiền là:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Trong đó:

a. Tại Việt Nam:…………………………………………………………………………………………………………………

b. Tại nước ngoài:……………………………………………………………………………………………………………….

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):………………………………………………………………….

– Thuế thu nhập cá nhân

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự

– Các khoản bị khấu trừ khác:

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………………………………………….. tại Việt Nam là do………………….. (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:………………………………………………………. đồng

 

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động

 

………………, ngày …… tháng …… năm ……….

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tênchức vụ và đóng dấu (nếu có)

Rate this post