Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2018

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2018

 Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) mới nhất năm 2018

Các đố​i tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2018 bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

–  Cán bộ, công chức, viên chức;

–  Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân..

– Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

– Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Người lao động ký hợp đồng lao động thời vụ từ đủ 3 tháng trở nên.

– Doanh nghiệp có dưới 10 người lao động cũng phải tham gia đóng BHXH bắt buộc

(Đây là 2 điểm mới của luật BHXH 2016 hiện nay)

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 theo Luật số: 58/2014/QH13

 

Các khoản tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 2018

Theo Quyết định 595/ADD-BHXH ngày  14/4/2017 quy định mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của các doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018 trở đi là:

“2. Tiền lương do đơn vị quyết định

2.1. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

 

Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

 

2.2. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.”

 

Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định  như sau:

 

1. Mức lương ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo tháng lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên thỏa thuận.Đối với người sử dụng lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

 

2. Phụ cấp lương ghi các khoản phụ cấp mà hai bên thỏa thuận. Các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47 bao gồm:

 

Phụ cấp chức vụ, chức danh

Phụ cấp trách nhiệm

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại nguy hiểm

Phụ cấp thâm niên

Phụ cấp khu vực

Phụ cấp lưu động

Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tinh chất tương tự

1.3 Các khoản bổ sung khác tham gia bảo hiểm bắt buộc ( Quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH)

“Các khoản bổ sung khác ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận cụ thể:

a, Các khoản bổ sung xác định được  mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

b, Các hoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.”

 

Tóm lại, theo quy định trên, từ năm 2018, các khoản làm căn cứ tính bảo hiểm bắt buộc là:

Lương

Phụ cấp

Các khoản bổ sung

 

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 

 

Căn cứ vào Luật BHXH 2014, Luật việc làm 2013, Nghị định 105/2014/NĐ-CP, Nghị định 44/2017/NĐ-CP thì mức đóng BHXH năm 2018 bắt buộc {đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)} áp dụng từ ngày 01/01/2018 được thực hiện theo bảng dưới đây.

Bảng tỷ lệ trích mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội mới nhất áp dụng 01/01/2018 như sau:

Trách nhiệm đóng
của các đối tượng

Tỷ lệ trích mức đóng các loại bảo hiểm bắt buộc năm 2018

BHXH

BH TNLĐ – BNN

BHYT

BHTN

Tổng cộng

Doanh nghiệp đóng

17%

0.5%

3%

1%

21,5%

Người LĐ đóng

8%

0

1.5%

1%

10,5%

 

TỔNG

32%

(Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH X Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm)

(Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH)

 

Chú ý: Về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018 như sau

+ BH TNLĐ – BNN: là bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Bắt đầu từ ngày 01/06/2017, kể từ khi Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực –  quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì tỷ lệ trích nộp hay cũng chính là mức đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người sử dụng lao động sẽ giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

+ Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH: Các bạn vui lòng xem chi tiết tại mục II (phía dưới)

+ Ngoài các khoản trích về bảo hiểm bắt buộc nêu trên doanh nghiệp còn phải đóng thêm kinh phí công đoàn cho Liên Đoàn Lao Động Quận/Huyện. Mức đóng kinh phí công đoàn = 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. (Theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP). 2% kinh phí công đoàn này, doanh nghiệp phải đóng tất, người lao động không phải đóng kinh phí công đoàn. Nhưng nếu người lao động tham gia công đoàn sẽ phải đóng đoàn phí.

 

 Mức lương dùng để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Tiền lương do đơn vị quyết định

+ Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

+ Từ ngày 01/01/2018 trở đi: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

 Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 theo nghị định 141/2017/NĐ-CP như sau:

VÙNG  

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
(áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

So sánh với mức lương
tối thiểu vùng năm 2017

Vùng 1

3.980.000 đồng/tháng

Tăng 230.000 đồng/tháng 

Vùng 2

3.530.000 đồng/tháng

Tăng 210.000 đồng/tháng 

Vùng 3

3.090.000 đồng/tháng

Tăng 190.000 đồng/tháng 

Vùng 4

2.760.000 đồng/tháng

Tăng 180.000 đồng/tháng

Dạy học thực hành kế toán cấp tốc trên hóa đơn chứng từ thực tế cam kết học xong làm được việc

Hotline: 0988043053

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào

Rate this post