Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt trong nền kinh tế

Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt trong nền kinh tế

Thuế tiêu thụ đặc biệt có mức thuế suất cao nên cũng nói lên tầm quan trọng của trong nền kinh tế cũng như trong một quốc gia.

Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt có vai trò gì đối với kinh tế- xã hội

+ Thông qua chế độ thu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhà nước động viên một phần thu nhập đáng kể của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước.

+ Tăng cường quản lý, kiểm soát của nhà nước một cách tập trung, chặt chẽ đối với các loại hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ, chưa thật sự thiết yếu cho nhu cầu của một xã hội.

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt là công cụ rất quan trọng để nhà nước thực hiện chức năng hướng dẫn sản xuất và điều tiết tiêu dùng xã hội.

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt cũng là công cụ để nhà nước điều tiết thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước một cách công bằng hợp lý: ai tiêu dùng nhiều các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì nộp thuế nhiều hơn người tiêu dùng ít hoặc không phải nộp thuế nếu không tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ đó.

Thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm những lại hàng hóa dịch vụ nào?

thuế tiêu thụ đặc biệt

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post