Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Hướng dẫn cách làm tròn số khi viết hóa đơn

Hướng dẫn cách làm tròn số khi viết hóa đơn

Hướng dẫn cách làm tròn số khi viết hóa đơn nhanh nhất Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP và Công văn số 19462/CT-TTHT 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng 5 trở lên thì được tính tăng thêm 1 đơn vị, nếu nhỏ hơn 5 thì không tính.

Theo đó, khi doanh nghiệp xuất hóa đơn, nếu chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn bằng 5 trở lên thì được tính tăng thêm 1 đơn vị, nếu nhỏ hơn 5 thì không tính.

cách làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT

(Công văn số 19462/CT-TTHT ngày 14/4/2017)

Chi tiết về nội dung của công văn Công văn số 19462/CT-TTHT ngày 14/4/2017 như sau

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 19462/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 145/PC-TCT ngày 22/2/2017 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Trần Thị Quỳnh Nga ở Hà Nội do Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

“Điều 4. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán

6. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng 5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị; nếu nhỏ hơn 5 thì không tính. ”

Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả như sau:

Trường hợp Công ty của Độc giả khi xuất hóa đơn nếu chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Thuế (để báo cáo);
– Phòng pháp chế;
– Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

 

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm về xử lý hóa đơn chứng từ hãy tham khảo trước bài sau để tránh viết sai hóa đơn nhé: Xử lý viết sai hóa đơn GTGT

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post