Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Thuyết minh báo cáo tài chính là gì

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì

Thuyết minh báo cáo tài chính là công việc vô cùng quan trọng trong quá trình lập BCTC, dựa vào việc thuyết minh báo cáo tài chính có thể thu hút đuợc nhiều nhà đầu tư hoặc nắm bắt một cách rõ nét hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì ?

Thuyết minh BCTC được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các bảng báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết. Qua đó, nhà đầu tư hiểu rõ và chính xác hơn về tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Thuyết minh BCTC gồm những nội dung cơ bản sau:

–   Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

–   Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

–   Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng.

–   Các chính sách kế toán áp dụng.

–   Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán.

–   Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả HĐKD

–   Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Lưu ý, Mặc dù thuyết minh là phần bắt buộc của BCTC và đã có mẫu thuyết minh BCTC (theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp), nhưng lại không có tiêu chuẩn chung nào quy định về độ chính xác và rõ ràng. Thông thường, các công ty sẽ công bố thông tin ít nhất bằng yêu cầu tối thiểu của luật pháp để tránh những rắc rối không đáng có. Nhưng sự tối thiểu này nằm ở đâu thì lại tuỳ thuộc vào phán xét chủ quan của đội ngũ quản lý doanh nghiệp. Hơn thế nữa, thuyết minh BCTC phải càng minh bạch càng tốt, nhưng vẫn phải đảm bảo các bí mật thương mại và bí quyết duy trì khả năng cạnh tranh của công ty.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Bình chọn bài này