Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN TÌM KIẾM Function (Worksheet)

TÌM KIẾM Function (Worksheet)

Nội dung bài viết

TÌM KIẾM Function (Worksheet)

 

Các chức năng TÌM KIẾM trả về vị trí bắt đầu của một chuỗi văn bản, mà nó nằm bên trong một chuỗi văn bản thứ hai. Các vị trí bắt đầu là số lượng, mà được tính bắt đầu từ ký tự đầu tiên của chuỗi đó văn bản thứ hai. TÌM KIẾM không phải là trường hợp nhạy cảm .

Cú pháp: TÌM KIẾM (TEXT_TO_FIND, within_text, START_NUMBER) . Nó là cần thiết để đề cập đến 2 đối số đầu tiên, trong khi đối số START_NUMBER là tùy chọn. Các TEXT_TO_FIND đối số là chuỗi văn bản mà bạn muốn tìm hoặc xác định vị trí, và nó không thể chứa bất kỳ ký tự đại diện. Các within_text số là chuỗi văn bản thứ hai mà trong đó bạn muốn tìm hoặc tìm kiếm.

 

Các START_NUMBER lập luận xác định số lượng nhân vật của within_text từ nơi mà bạn muốn để bắt đầu tìm kiếm. Số ký tự đầu tiên của within_text là 1, incrementing về phía bên phải. Bỏ qua đối số START_NUMBER sẽ bắt đầu tìm kiếm của bạn từ tức là nhân vật đầu tiên. số 1. Excel TÌM KIẾM chức năng là một chức năng bảng tính. TÌM KIẾM không phải là một chức năng VBA nhưng có thể được gọi hay sử dụng trong mã VBA (chức năng bảng tính có thể được gọi từ VBA sử dụng các ứng dụng hoặc các vật Application.Worksheet).

 

Các TEXT_TO_FIND đối số có thể bao gồm các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) Và dấu hoa thị (*). Bất kỳ nhân vật duy nhất là lần xuất hiện bằng một dấu hỏi; bất kỳ chuỗi ký tự được kết hợp sử dụng dấu hoa thị. Để tìm một dấu hỏi thực tế hoặc dấu hoa thị, gõ một dấu ngã (~) trước khi nhân vật.

 

Nếu TEXT_TO_FIND không thể được đặt trong within_text, hoặc nếu START_NUMBER được quy định như ít hơn 1 hoặc lớn hơn độ dài của within_text, hàm FIND sẽ trả lại #VALUE! giá trị lỗi.

 

Nếu bạn chỉ định TEXT_TO_FIND văn bản như rỗng ( “”), hàm FIND sẽ phù hợp với nhân vật số START_NUMBER (hoặc 1, nếu START_NUMBER là bỏ qua) trong within_text.

 

Sự khác biệt với FIND là TÌM KIẾM không trường hợp nhạy cảm nhưng cho phép sử dụng các ký tự đại diện. Nếu bạn muốn làm một tìm kiếm nhạy trường hợp và không sử dụng ký tự đại diện, bạn có thể sử dụng FIND.

 

 

Ví dụ:

 

Ô A2 chứa chuỗi văn bản “Australia”.

 

= TÌM KIẾM ( “a”, A2)

Trả về 1, đó là vị trí của ký tự đầu tiên “a” hoặc “A” trong chuỗi. Lưu ý: sử dụng hàm FIND sẽ trở lại 6, vì FIND sẽ tìm kiếm đầu tiên nhân vật nắp nhỏ “một”, là trường hợp nhạy cảm.

 

Tế bào A5 chứa chuỗi văn bản “hàng ngày là mỗi ngày”.

 

= TÌM KIẾM ( “d? Y”, A5)

Trả 16, đó là số lượng nhân vật bắt đầu của chuỗi đầu tiên đáp ứng các tiêu chí. Đây là vị trí của chuỗi đầu tiên bắt đầu với “d” và kết thúc bằng “y” và chỉ có một nhân vật duy nhất Inbetween.

 

= TÌM KIẾM ( “d * y”, A5)

Trả về 1, đó là số lượng nhân vật bắt đầu của chuỗi đầu tiên đáp ứng các tiêu chí. Đây là vị trí của chuỗi đầu tiên bắt đầu với “d” và kết thúc bằng “y” và có bất kỳ số lượng ký tự Inbetween. Lưu ý: Các công thức “= TÌM KIẾM (” d * y “, A5,2)” sẽ trả lại 16.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post