Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Kế toán dồn tích là gì?

Kế toán dồn tích là gì?

Kế toán dồn tích là một phương pháp kế toán mà công nhận sự kiện tài chính khi chúng xảy ra, bất kể khi nào thanh toán được thực hiện

 

Khi một công ty sử dụng các phương pháp kế toán dồn tích, sự kiện kinh tế được ghi nhận vào tài khoản của họ bằng cách kết hợp các khoản thu để chi phí ( các nguyên tắc phù hợp ) tại thời điểm mà giao dịch xảy ra (như trái ngược với khi việc thanh toán được thực hiện hoặc nhận được).

 

Ví dụ, khi một chi phí xảy ra, nhưng thanh toán được hoãn lại đến một ngày sau đó, các chi phí được ghi nhận mặc dù tiền chưa được chuyển nhượng. Các chi phí được ghi nhận cho dù thanh toán dự kiến trong năm tài chính hoặc kế tiếp.

 

Phương pháp kế toán dồn tích cho phép hiện tại tiền luồng vào và luồng để được hiển thị cùng với tương lai dự kiến dòng tiền vào và ra. Phương pháp này cung cấp một bức tranh chính xác về tình hình tài chính của một công ty.

 

Nhược điểm tiềm năng của phương pháp kế toán dồn tích là, bởi vì các giao dịch được ghi nhận cho dù đã thanh toán, doanh nghiệp có thể sẽ chỉ phải trả thuế trên doanh thu mà họ chưa nhận được thanh toán.

 

Hai loại phương pháp trích trước

 

Doanh thu: Vào ngày 21, công ty A gửi hai xe tải để giúp Công ty B di chuyển. Tổng thu nhập cho công ty của A là  600 USD. Theo cơ sở kế toán dồn tích, công ty A đánh dấu doanh thu 600USD trong hồ sơ của họ như là các khoản phải thu vào ngày 10 tháng 12 của dòng kỳ kế toán , ngay cả khi họ nhận được thanh toán trong kỳ kế toán tiếp theo.

 

Chi phí: Công ty của A mua nguồn cung cấp bếp từ Công ty B vào ngày 14. Các nguồn cung cấp được giao vào tuần sau. Công ty B tính A tổng cộng 1200USD, do trong vòng 30 ngày. A đánh dấu này là chi phí trong hồ sơ của mình cho 14 tháng 12, mặc dù cô sẽ thực hiện thanh toán trong kỳ kế toán sau.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post