Trang chủ TÀI LIỆU KẾ TOÁN Hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm những gì

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm những gì

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm những gì

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC).  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN

– Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

– Một hoặc một số phụ lục kèm theo (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

– Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu 03-1A/TNDN, mẫu 03-1B/TNDN, mẫu 03-1C/TNDN

– Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN

– Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm: Khóa học kế toán tực hành

Chú ý đối với việc kê khai tạm tính thuế TNDN hàng quý:

Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

– Hàng quý DN không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.

– Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, DN chỉ tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh. Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

5/5 - (2 bình chọn)