Trang chủ THỦ TỤC DOANH NGHIỆP Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị...

Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng mới nhất

Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng mới nhất Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

  BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày ………tháng………năm………

 
Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………            
Đị chỉ:………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế GTGT

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

Người lập

Kế toán trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post