Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Nhiều hóa đơn ghi sai đơn giá có thể lập cùng 1...

Nhiều hóa đơn ghi sai đơn giá có thể lập cùng 1 hóa đơn điều chỉnh

Nhiều hóa đơn ghi sai đơn giá có thể lập cùng 1 hóa đơn điều chỉnh Theo hướng dẫn tại Công văn 5456/TCT-CS và Công văn số 9502/CT-TTHT

Theo hướng dẫn tại Công văn 5456/TCT-CS ngày 18/12/2015, doanh nghiệp được phép lập 01 hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai sót của cùng một khách hàng.

Theo đó, trường hợp Công ty có nhiều hóa đơn mua hàng của cùng một nhà cung cấp bị sai đơn giá thì Công ty và nhà cung cấp được lập 01 biên bản và 01 hóa đơn điều chỉnh cho toàn bộ hóa đơn ghi sai đơn giá đó kèm theo bảng kê các hóa đơn cần điều chỉnh.
(Công văn số 9502/CT-TTHT ngày 3/10/2016)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5456/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Trả lời công văn số 3225/CT-TTHT ngày 21/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định hỏi về vướng mắc liên quan đến việc Điều chỉnh hóa đơn đã lập. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục 3, Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tỷ giá:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài Khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chphí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài Khoản tại thời Điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

– Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

Tại Khoản 3 Điều 30 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn việc Điều chỉnh hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bng văn bản ghi rõ sai sót, đng thời người bán lập hóa đơn Điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ Điều chỉnh (tăng, gim) s lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn Điều chỉnh, người bán và người mua kê khai Điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn Điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày của Cục thuế tỉnh Nam Định, Tổng cục Thuế về cơ bản nhất trí với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Nam Định nêu tại công văn số 3225/CT-TTHT cụ thể: trường hợp từ ngày 01/01/2015, doanh nghiệp đã lập hóa đơn sai tỷ giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn Điều chỉnh sai sót.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp có số lượng hóa đơn cần phải Điều chỉnh quá lớn thì có thể lập một hóa đơn Điều chỉnh cho nhiều hóa đơn đối với từng khách hàng, trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ có cùng thuế suất thuế GTGT.

Tổng cục Thuế có ý kiến như trên để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết và thực hiện./

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC (BTC);
– Vụ PC, KK (TCT);
– Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Theo đó, trường hợp Công ty có nhiều hóa đơn mua hàng của cùng một nhà cung cấp bị sai đơn giá thì Công ty và nhà cung cấp được lập 01 biên bản và 01 hóa đơn điều chỉnh cho toàn bộ hóa đơn ghi sai đơn giá đó kèm theo bảng kê các hóa đơn cần điều chỉnh.
(Công văn số 9502/CT-TTHT ngày 3/10/2016)

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9502/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn điều chỉnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công Ty TNHH Calpis Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Itaxa, số 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0313561268

Trả lời văn bản số THUE2016-04 ngày 30/08/2016 của Công ty về lập hóa đơn điều chỉnh, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Căn cứ văn bản số 5456/TCT-CS ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế;

Trường hợp Công ty CP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương (Công ty Nutifood) từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2016 đã lập 47 hóa đơn giao cho Công ty nhưng bị sai đơn giá thì Công ty và Công ty Nutifood lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai kèm bảng kê các hóa đơn cần điều chỉnh và lập một hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn đã ghi sai theo bảng kê.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– P.KTT2;
– P.PC;
– Lưu VT; TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

5/5 - (2 bình chọn)