Trang chủ KẾ TOÁN THUẾ Bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Trước khi làm bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp chúng tôi sẽ Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý năm 2015 mới nhất hiện hành theo đúng các quỵ định mới nhất như:

– Luật số 32/2013/QH13 ngày 19//2013.

– Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

– Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ

– Kể từ ngày 2/8/2014 theo điều 3 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH & CN (nếu có))  x Thuế suất

TRONG ĐÓ:

1. Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

a. Thu nhập chịu thuế: Là tổng các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

+ Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN:

– Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế: Là doanh thu không có thuế giá trị gia tăng.

– Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

+ Các khoản chi phí được trừ xem chi tiết tại đây: Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

+ Các khoản thu nhập khác chịu thuế đã được quy định trong các khoản thu nhập chịu thuế, chi tiết các bạn xem ở phần trên: Thu nhập chịu thuế.

b. Các khoản thu nhập được miễn

c. Cách xác định các khoản lỗ

 2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

– Những DN có Doanh thu năm trước < 20 tỷ: Thuế suất 20%

– Những DN có Doanh thu năm trước > 20 tỷ: Thuế suất 22% (Từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

Chú ý: Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính:

– Hàng quý DN không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý. Mà chỉ thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu phát sinh. Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

Nhưng trong đó có 1 số điểm phải chú ý, chi tiết xem thêm:

DN không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính chỉ cần nộp tiền thuế

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp

– Những Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là DN.

– DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

=> Những đơn vị trên nếu có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.

Bài tập tính thuế thu nh ập doanh nghi ệp như sau

– Theo số liệu trên sổ sách và chứng từ thì Quý I/2015 Công ty kế toán Hà Nội phát sinh các nghiệp vụ sau:

– Doanh thu từ hoạt động bán hàng, dịch vụ là: 800.000.000vnđ.

– Trả lương cho Công nhân viên là: 150.000.000đ và các khoản trích theo lương như: Bảo hiểm …: 30.000.000đ.

– Lãi nhận được từ tiền gửi Tài khoản ngân hàng: 1.000.000đ.

– Nộp tiền thuế GTGT Qúy I/2015 số tiền: 10.000.000đ.

– Chi phí bán hàng: 100.000.000đ.

– Chi phí quản lý Doanh nghiệp: 120.000.000đ.

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Qúy I/2015 của Công ty kế toán Hà Nôik

Biết rằng: Công ty kế toán Hà Nội được thành lập vào 20/05/2011 và doanh thu năm 2014 < 20 tỷ

Hướng dẫn giải bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN:

= 800.000.000vnđ.

Thu nhập khác:

= 1.000.000đ.

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN:

= 150.000.000đ + 30.000.000đ + 100.000.000đ  + 120.000.000đ = 400.000.000

=> Thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

= (800.000.000 – 400.000.000) + 1.000.000đ. = 401.000.000

2. Xác định thu nhập tính thuế TNDN:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

= 401.000.000

(Vì không có các khoản thu nhập được miễn thuế và năm trước không lỗ nên toàn bộ thu nhập chịu thuế là thu nhập tính thuế).

3. Thuế TNDN phải nộp tạm tính Qúy I/2015 của Công ty kế toán Hà Nội như sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x Thuế suất

= 401.000.000 x 20% = 80.200.000đ

(Vì năm 2013 Công ty có doanh thu < 20 tỷ nên được áp dụng thuế suất 20%)

5/5 - (2 bình chọn)