Trang chủ TÀI LIỆU KẾ TOÁN Báo cáo tài chính tạm thời là gì?

Báo cáo tài chính tạm thời là gì?

Báo cáo tài chính tạm thời là gì?

Doanh nghiệp của bạn đã bao giờ phải nộp báo cáo tài chính tạm thời chưa ? Một bản báo cáo tài chính trắng xoá…đó là báo cáo tài chính tạm thời. Vậy bạn hiểu nó như thế nào.
Báo cáo tài chính tạm thời
Báo cáo tài chính tạm thời cho một công ty là các báo cáo tài chính bao gồm một thời gian ít hơn một năm.
Thường thì báo cáo tài chính tạm thời được cấp cho quý giữa các báo cáo tài chính hàng năm.
Mục đích là để cung cấp cho các nhà đầu tư và người sử dụng khác được cập nhật thông tin về hoạt động của công ty. Không giống như các báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo tài chính giữa niên thường chưa được kiểm toán và ngưng tụ.
Vì vậy, nó là khôn ngoan cũng phải đọc hàng năm phát hành trước đó và hoàn thành báo cáo tài chính và báo cáo.
Để tạm thời báo cáo thu nhập tiền để thêm lên đến số liệu báo cáo trong báo cáo thu nhập chính thức trong năm nay, nó là cần thiết rằng các thực hành kế toán trong báo cáo tài chính tạm thời phù hợp với các thông lệ kế toán sẽ được theo sau trong báo cáo tài chính hàng năm.
5/5 - (3 bình chọn)