Trang chủ THỦ TỤC DOANH NGHIỆP Sau khi phát hành hoá đơn thì doanh nghiệp có được sử...

Sau khi phát hành hoá đơn thì doanh nghiệp có được sử dụng luôn không?

Sau khi phát hành hoá đơn thì doanh nghiệp có được sử dụng luôn không?

Đối với các doanh nghiệp phát hành hóa đơn lần đầu, thường lúng túng trước việc thời hạn sử dụng hóa đơn của đơn vị bắt đầu từ khi nào? Trường hợp doanh nghiệp gửi thành công cho cơ quan thuế thì khi nào doanh nghiệp được phép viết hóa đơn. KẾ TOÁN HÀ NỘI hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về phát hành hóa đơn của tố chức kinh doanh:
“Điều 9. Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh
Tổ chức kỉnh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông bảo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn ba (03)ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tô chức có trách nhiệm điểu chỉnh đế thông báo phát hành mới. ”
Như vậy: Trong trường hợp nộp thông báo phát hành hóa đơn bằng bản cứng, Ngày sử dụng trên thông báo phải cách ngày cơ quan thuế nhận hồ sơ ít nhất 5 ngày
Trong trường hợp nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng, Ngày sử dụng trên thông báo phải cách ngày cơ quan thuế thông báo nhận hồ sơ thành công nhận ít nhất 5 ngày
5/5 - (1 bình chọn)