Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Biên bản thu hồi hóa đơn lập sai

Biên bản thu hồi hóa đơn lập sai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—
 
BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP

Số 0168/BBTHHĐ 

 – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
 
Hôm nay, ngày 18/05/2014, đại diện hai bên gồm có:
BÊN A : 

Công ty kế toán Hà Nội lê trọng tấn

Địa chỉ :   Tòa tháp A, 173 xuân Thủy, cầu Giấy
Điện thoại : 0988043053         MST:  0103556381
Ông (bà): Lê Thành Tuân             Chức vụ : Giám đốc
BÊN GIAO HÓA ĐƠN: (sau đây gọi tắt là bên B)

 CÔNG TY TNHH ABC

Địa chỉ :  Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, Bắc Ninh
Điện thoại :  0988567890             MST: 5300252938
Ông (bà) : Ngô Quang Thi        Chức vụ : Giám đốc
Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: VN/12P số 0038668 ngày 10/05/2014 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: VN/12P số 0038675 ngày 18/05/2014
 Lý do thu hồi  : Viết sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
 
               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B
 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post